برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خطواره ها و ساختارهای زمین شناسی شمال نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خطواره ها و ساختارهای زمین شناسی شمال نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی خطواره ها و ساختارهای زمین شناسی شمال نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خطواره ها و ساختارهای زمین شناسی شمال نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

هادی علی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اصغر مریدی فرمانی – عضو هیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نصیر نادری میقان – مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد

چکیده:

خطواره ها اغلب شکستگی های اصلی هستند که در نزدیکی سطح زم ین قرار دارند . استفاده از تصاو یر ماهواره ای و مدل رقومی ارتفاعی در کنار دانش زمین شناسی، ابزار مناسب ی جهت بررس ی و استخراج اینشکستگی هاست که کاربرد آن در دهه اخ ی ر رواج چشمگ یری داشته است . در ای ن پژوهش نقشه هاِی زم ین شناس ی و تصا ویر ماهواره ا ی Landsat سنجنده ETM وتصاویرSRTM محدوده مورد مطالعه جمعآوری گردید و در محیط نرم افزارهای RS پس از انجام تصحیحات هندسی ، تعدا دی از فیلترها ی جهت دار اعمال شد و نیز خطواره های خروجی با نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی انطباق داده شده و عوارض غیر ساختاری خطی مانند آبراهه ها ، جاده ها ، کنتاکت ها و غیره حذف گردیده است. در ادامه نقشه حاصله بانقشه ساختاری و زمین شناسی انطباق داده شدکه پس از تعیین بهترین فیلترها، خطواره ها یی که احتمال ساختاری بودن آنها وجود داشت ، با استفاده از عکس های هوایی و تصا ویر ماهواره ا ی مجدد ا مور د بررسی قرارگرفت. در صورت تایید ساختاری بودن خطواره های مذکور، اطلاعات یاد شده به نقشه ساختا ر ی اولیه افزوده شد. مطالعه صورت گرفته در مجموع به ارائه نقشه ساختاری کاملتری از محد وده مورد مطالعه منجر گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید