برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر کاهش مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر کاهش مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر کاهش مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر کاهش مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پنجمین همایش ملی حبوبات
تعداد صفحات: 4
چکیده:
به منظور بررسی اثر کشت مخلوط لوبیا بر کاهش مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی، آزمایشی در سال زراعی 1532 بهصورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه بوعلی سینا اجرا گردید. تیمارها شامل کشتخالص کدو، کشت مخلوط افزایشی 23 %لوبیا+کدو، کشت مخلوط افزایشی 30 %لوبیا+کدو، کشت مخلوط افزایشی 33 %لوبیا+کدو و کشت مخلوط افزایشی 100 %لوبیا+کدو و سه سطح کود نیتروژن0و90و180 کود نیتروژن در هکتار( بودند. نتایج نشان داد بیشترین میزان عملکرد دانه کدو و بیشترین تعداد دانه در غلاف لوبیا در تیمار کشت مخلوط افزایشی 33 %لوبیا+کدو و مصرف 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بدست آمد. بیشترین و کمترین تعداد غلاف در بوته لوبیا نیز به ترتیب مربوط به تیمارهای کشت مخلوط افزایشی 23 %لوبیا+کدو و مخلوط افزایشی 100 %لوبیا+کدو بودند. همچنین، بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه لوبیا به ترتیب در تیمارهای کشت مخلوط افزایشی 100 %لوبیا+کدو و کشت مخلوط افزایشی 23 %لوبیا+کدو به دست آمد. بنابراین، کشتمخلوط افزایشی لوبیا با کدو، توانست مصرف کودشیمیایی نیتروژنه را کاهش و عملکرد کدوی پوست کاغذی را افزایش دهد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید