برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی عددی مستقیم (DNS) سه بعدی جریان غیر قابل تراکم حول یک سیلندر متحرک با مقطع مربع شکل word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی عددی مستقیم (DNS) سه بعدی جریان غیر قابل تراکم حول یک سیلندر متحرک با مقطع مربع شکل word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی عددی مستقیم (DNS) سه بعدی جریان غیر قابل تراکم حول یک سیلندر متحرک با مقطع مربع شکل word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی عددی مستقیم (DNS) سه بعدی جریان غیر قابل تراکم حول یک سیلندر متحرک با مقطع مربع شکل word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در این تحقیق به بررسی جریان حول یک سیلندر با مقطع مربع شکل ثابـت و سیلندر دارای حرکت نوسانی عمود بـر راسـتای جریـان پرداختـه شـده است . برای حـل عـددی از روش سـیمپل اسـتفاده شـده و گسسـته سـازی جمـلاتشامل مشتقات مکانی به روش هیبرید صورت گرفته است . جمـلات مشتقات زمانی نیز به صورت کاملا ضمنی گسسته شده است . با تغییـر دادن عدد رینولدز در نسبت انسداد % 5 نیروهای آیرودینامیکی شامل برآ و پسـای حاصل از فشار و تنش برشی به دست آمـده اسـت . در ناحیـه پـایین تـر از رینولدز بحرانی بررسیهایی در ناحیه دنباله پایین دست مقطع مربعـی انجـام گرفته و در ناحیه بالاتر از رینولدز بحرانی فرکانس ریزش گردابـه و متوسـط پسا به دست آمده است . نتایج به دست آمده همخوانی نسبتا خوبی با نتـایج دیگر عددی نشـان مـی دهـد . سـپس در عـدد رینولـدز 300 بـا اسـتفاده از فرکانس ریزش گردابه در حالت ثابت ، س یلندر در جهت عمـود بـر راسـتا ی جریان به نوسان واداشـته شـد و در حالـت تشـدید اثـرات حرکـت نوسـان ی سیلندر بر ضرایب آیرودینامیکی با حالت سیلندر ثابت مقایسه گردید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید