برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی اختصاصی باکتری سودوموناس استوتزری توسط ژن nirP با استفاده از روش مبتنی بر PCR word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی اختصاصی باکتری سودوموناس استوتزری توسط ژن nirP با استفاده از روش مبتنی بر PCR word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناسایی اختصاصی باکتری سودوموناس استوتزری توسط ژن nirP با استفاده از روش مبتنی بر PCR word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی اختصاصی باکتری سودوموناس استوتزری توسط ژن nirP با استفاده از روش مبتنی بر PCR word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
فرایند دنیتریفیکاسیون در شرایط بی هوازی رخ داده و مسئول 20 تا 30 درصد از خسارات وارده بر کود در زمین های کشاورزی می-باشد از طرفی 80 درصد از نیتروژن موجود در محیطهای آبی به دلیل این فرایند زیستی از دست میرود. علاوهبراین با آزادسازی(NO(2 موجب تخریب لایه ازون و در نتیجه گرم شدن کره زمین می گردد. باکتری سودوموناس استوتزری حتی در حضور سطوح بالای اکسیژن نیز قادر به انجام دنیتریفیکاسیون میباشد. بنابراین ارائه متدی به منظور تشخیص سریع این باکتری در خاکهای تحت کشتمی تواند از خسارات بسیاری جلوگیری نماید. در این پژوهش ابتدا منحنی رشد باکتری سودوموناس استوتزری رسم گردید و پس ازاستخراج DNA ژنومی این باکتری و طراحی پرایمر برای ژن nirP واکنش PCR انجام شد. میزان حساسیت و اختصاصیت پرایمرهای طراحی شده برای ژن nirP در باکتری سودوموناس استوتزری و 5 باکتری سودوموناس آئروژنزا، کلبسیلا پنومونیا، E.coliDH5 باسیلوس ترانجسیس و آسینتوباکتر بومانی به عنوان کنترل منفی ارزیابی شد. بر اساس نتایج، حساسیت برای ژن nirP0/781ng/L و اختصاصیت 100 % برای این ژن مشاهده گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید