مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: 10
چکیده:
زندگی انسان در حال شکلگیری و از لحظه حیات وابسته به ضروریات حیاتی اوست که تضمین کننده جریان حیات می باشد. با توجه به اینکه هیچ امری خارج از قلمرو مهندسی سیاسی نمیباشد مسئله تامین معاش و ضروریات حیات انسان در درون قلمرو آن ساماندهی و پرداخت ساختاری می شود. امر مهم اشتغال که ضرورت حیات انسانی توجیه کننده اهمیت اساسی آن می باشد ، مهمترین مسئله ای است که دولت باید آن را حل نماید. در این مقاله چالش ها و فرصت های نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار از دو بعد عوامل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این تحقیق میزان اشتغال دانش آموختگان دانشکده فنی حرفهای دختران و پسران استان قم را مورد بررسی قرار داده است .براین اساس نمونهی مورد نظر از دانش آموختگان آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران قم به روش کاملا تصادفی انتخاب گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموختگان آموزشکده های فنی حرفه ای شهرستان قم از سال 1386-1390 می باشد. و تجزیه و تحلیل با 108 مورد نمونه انجام شده است . دادههای به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .ودرنهایت نتایج تحقیق نشان داد که نسبت اشتغال به کار مرتبط و نسبت اشتغال به کار نامرتبط پسران متفاوت است ونیز بین تعداد ورودی و اشتغال دختران رابطه معنی داری وجود دارد و نسبت پسران اشتغال و نسبت دختران شاغل یکسان نیست.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شیرخام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه در مشهد word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شیرخام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه در مشهد word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شیرخام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه در مشهد word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شیرخام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه در مشهد word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از رایج ترین عوامل شیوع مسمومی تهای غذایی باکتریایی است که به عنوان دومین و یا گاهی سومین علت مهم این بیمار یها محسوب م یگردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی ژن های کد کننده انتروتوکسین های استافیلوکوکوسی SEA و SEC در استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت جدا شده از نمونه های شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد، در طی سال های 1388 و 1389 می باشد. از 250 نمونه شیر خام مورد بررسی تعداد 46 سویه (18/4%) استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت با میانگین cfu/ml 3/5 × 105 جدا گردید. از مجموع 46 سویه جداشده، تعداد 28 سویه (60/87%) دارای حداقل یک ژن کد کننده انتروتوکسین A یا C بودند. از این تعداد، 21 سویه (75%) واجد ژن sec و 7 سویه (25%) واجد ژن sea بودند.همچنین 3 سویه (9/09%) هر دو ژن sea و sec را به همراه هم داشتند. با توجه به حضور استافیلوکوکوس های انتروتوکسیژنیک در شیر خام به عنوان یک خطر بالقوه برای سلامت مصر فکننده، تشخیص آنها و کنترل منابع آلودگی شیر باید به عنوان بخشی از استانداردهای کنترل کیفی شیر و فراورده های لبنی قرار گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی علف هرز جودره Hordeum spontaneum با استفاده از تکنیک RAPDدرPCR word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی علف هرز جودره Hordeum spontaneum با استفاده از تکنیک RAPDدرPCR word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تنوع ژنتیکی علف هرز جودره Hordeum spontaneum با استفاده از تکنیک RAPDدرPCR word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تنوع ژنتیکی علف هرز جودره Hordeum spontaneum با استفاده از تکنیک RAPDدرPCR word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تنوع ژنتیکی علف هرز جودره Hordeum spontaneum با استفاده از تکنیک RAPDدرPCR word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: 3
چکیده:
عکس العمل های تکاملی گونه های گیاهی نسبت به منابع در مزارع کشاورزی، باعث افزایش مداوم تنوع علفهای هرز شده است. تنوع ژنتیکی در علفهای هرز باعث افزایش غنای گونه ای یک منطقه می شود. اگر غنای گونه ای بالا باشد، گونه هایی که قبلا وفور اندکی داشته اند می توانند در اثر تغییر روشهای مدیریتی افزایش یابند. جودره Hordeum spontaneum علف هرزی یکساله زمستانه است که پراکنش وسیعی در اراضی کشاورزی بسیاری از استانها بویژه، استانهای فارس و خراسان شمالی داشته و بعنوان علف هرزی خطرناک و سمج شناخته می شود. علاوه براین مقاومت آن به علفکشهای باریک برگکش در بسیاری از نقاط مشاهده شده است. بنابراین به منظور دستیابی به مدیریتی اصولی و هدفمند، شناخت ساختار ژنتیکی و تنوع ژنتیکی گونه های هرز الزامیست. یکی از راههای شناخت چندشکلی ژنتیکی در گونه های گیاهی، کاربرد تکنیکهای مولکولی است RAPD-PCR یکی از متداولترین و ساده ترین روشهاییست که بدین منظور بکار می رود. هدف از این آزمایش یافتن تنوع ژنتیکی بین 9 نمونه جمع آوری شده از دو استان خراسان شمالی و فارس بود. استخراج DNA در آزمایشگاه مدیریت حفظ نباتات استان خراسان شمالی و به روش دلاپورتا و همکاران باکمی تغییرات صورت گرفت. در این آزمایش از 33 پرایمر تصادفی 10 نوکلئوتیدی استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز خوشه ای به کمک نرم افزارهای NTSYS 2.02 و SPSS نمونه ها را در 3 گروه جای داد که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی بین نمونه ها بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

تاریخچه سفر و صنعت جهانگردی در جهان word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاریخچه سفر و صنعت جهانگردی در جهان word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاریخچه سفر و صنعت جهانگردی در جهان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

تاریخچه جهانگردی و تفسیرهای جامعه شناسی در مورد تغییر نیازهای مسافران در دوره های مختلف یکی از مطمئن ترین منابع شناخت انگیزه های مسافرت در اعصار گوناگون است. به منظور درک محیط نوین جهانگردی و درک مسئله ها و چالش هایی که پیش روی دست اندرکاران این صنعت قرار دارد مروری گذار بر روند تاریخی این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است .
عهد باستان :
مردم متعلق به تمدنهای ماقبل تاریخ با این انگیزه مسافرت میکردند که بتوانند غذا به دست آورنده ، از خطر دوری جویند یا به مناطقی که دارای آب و هوای مساعدتری نقل مکان کنند . با افزایش مهارت و کسب فنون ، نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه بدوشی کاهش یافت و در دوره های بعد انسان با انگیزه تجارت و تهاتر کالا مسافرت میکرد . درحالیکه امپراتوری های عهدباستان در قاره های آفریقا ، آسیا و خاورمیانه رشد میکردند ، ساختار زیربنایی ایجاب میکرد که جاده سازی شود و راههای آبی بوجود آید و برای ساده تر شدن مسافرت و سایل نقلیه تهیه گردد. آغاز مسافرت های رسمی و دولت خود نتیجه مستقیم اقدامات حکام مناطق مختلف بود که نمایندگان خود را به مکانهای دوردست اعزام مینمودند تا جنگلهای قبیله ای را اداره کنند و از شهروندان مالیات بگیرند .
در دوره های حکومت خانواده های سلطنتی در مصر مسافرت بیشتر با قصد تجارت و تفریح انجام میگرفت و اینگونه مسافرت ها رونق زیادی یافت . در آن زمان دولتها اقدام به جاده سازی کردند و در نقاط مختلف علامتهایی نصب گردید که نشان دهنده فاصله نقاط بود . یونانیان باستان در امر پیشبرد و توسعه مسافرت و جهانگردی در دو زمینه خاص فعالیتهای چشمگیری کردند . نخست با ضرب سکه و جایگزین کردن آن به جای کالا مشکل مسافران را در امر حمل کالا برای انجام معاملات حل کردند و دوم زبان یونانی در سراسر حوزه مدیترانه رواج یافت و ارتباطات به صورت راحت تری برقرار میشود . فردی به نام پوسانیاس که اهل یونان بود درسال 170 میلادی کتابی به نام راهنمای یونان منتشرکرد که این کتاب مشتمل بر 10 جلد بود و مسافران را راهنمایی میکرد .
امپراطور روم زمانی که به اوج خود رسید مقامات دولتی و طبقه حاکم روزهای صلح و آرامش را در تفریح بسر میبردند و کسانی که از امپراطوری روم باستان به خارج میرفتند به خرید کالا علاقه نشان میدادند. مسئله پنهان کردن کالاهای گمرکی در آن زمان رواج یافت زیرا 25% واردات به عنوان عوارض گمرکی ضبط میگردید .
تمدنهای آسیایی هم تاریخ بلند بالایی از سیاحت دارند که نمونه های بارز آن وجود تفریحگاههایی در مناطق خوش آب و هوای چین و ژاپن در مناطق تابستانی میباشد .
قرون وسطی :
سده پنجم تا چهاردهم میلادی را قرون وسطی مینامند . در این دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زیرا جاده ها تقریبا از بین رفته و شرایط مسافرت بسیار مشکل و حتی خطرناک شده بودم . در سده چهاردهم مسافرت به قصد زیارت به صورت یک پدیده انبوه درآمده بود و مسیحیان به بیت المقدس و روم مسافرت میکردند. مسئول کاروان در ازای مبلغ مشخصی که دریافت میکرد همه هزینه های مربطو به رفت و برگشت را میپرداخت : کارت عبور ، غذا ، خوابگاه و استراحتگاه حیوان . برای حمل مسافران و رهایی از دیوان سالاری این اشخاص رشوه پرداخت میکردند . از مشهورترین جهانگردان میتوان به مارکوپولو و سرجان مندویل اشاره کرد.(1)
رنسانس :
از سده چهارده تا هفده بیشتر مسافرتها با هدف کسب دانش و تجربه آموزی انجام میشد . اروپاییان در قرن 15 و 16 میلادی به اکتشاف دریایی مهمی دست یافتند و پس از عبور از مغرب و جنوب آفریقا سرانجام به جنوب شرقی آسیا راه یافتند . در انگلستان ملکه الیزابت اول برای تربیت نمایندگان خارجی برای گروهی از اشراف گذرنامه صادر میگرد و این افراد برای کسب دانش و تجربه های جدید معمولا به چین مسافرت میکردند . نجبا و اشراف زادگان فرانسوی نیز برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه اقدم به مسافرت میکردند و آنها را توریست میخواندند .(2)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله تجزیه به عاملها برای خصوصیات مورفولوژیی درارقام خرما word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تجزیه به عاملها برای خصوصیات مورفولوژیی درارقام خرما word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه به عاملها برای خصوصیات مورفولوژیی درارقام خرما word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجزیه به عاملها برای خصوصیات مورفولوژیی درارقام خرما word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزیه به عاملها برای خصوصیات مورفولوژیی درارقام خرما word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

خرما یکی ازمحصولات غذاییمههم است اهمیت خرما بهدلیل صادراتی بودن آن ونیز ارزش غذایی بالا و محصولات متعدد و متنوع دیگری استکه از آن بدست می ایند ارزش غذایی خرما قابل مقایسه با انواع خشکبار گوشت گاو و مرغ نان تخم مرغ ماهی وسیب زمینی می باشد اهمیت این محصول از نظر ارزش غذایی به دلیل کالری بسیارزیاد آن است به منظور انجام تجزیه به عاملها از 15 رقم خرمای موجوددرمناطق مختلف ایران به طورتصادفی نمونه برداری صورت گرفت و ده صفت مورفولوژی درآن ها اندازه گیری شد نتایج حاصل از بررسی ضرایب عاملی نشانگر اهمیت صفات وزن ده دانه، بافت میوه وزن میوه طول میوه قطرمیوه شکل میوه طول بذر و قطر بذر درگزینش ژنوتیپ های مطلوب است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله ارزیابی پایداری در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی پایداری در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی پایداری در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی پایداری در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی پایداری در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
تعداد صفحات: 7
چکیده:
مدیریت تامین وتوسعه منابع آب به عنوان یک عامل پویا وموثردرجهتسیاست گذاری برنامه ریزی وایجادامکانات لازم برای بهرهگیری از منابع آب، از سالها پیش شکل گرفته و توجه عمده خود رابه توسط منابع آب موضوعات زیست محیطی سیاسی حقوقی و سازمانی معطوف کرده است. در این بین، بخش کشاورزی بعنوان بزرگترین مصرف کننده آب نقش ویژه ای دراین برنامه ریزی وسیاست گذاری دارد برای رسیدن به توسعه کشاورزی، ایجاد تحول و نوسازی درآن ازضروریات می باشد عواملی همچون بازار تکنولوژی یافن اوری روزامددسترسی به موادووسایل لازم در بخش کشاورزی باید دچار تحول و نوسازی شوند.لیکن باتغییر نگرش ازعوامل فرابخشی به درون بخشی مشخص میشود که فاکتورهایی ازدرون بخش کش اورزی تأثیرات مهمی بر روند تحول و نوسازی بخش ومخصصا توسعه کشاورزی خواهند داشت اب وخاک بعنوان دومقوله عمده ازجمله این عوامل می باشند اگرچه دو عامل مذکور تا حدودی لازمه جداییناپذیررویش گیاهان هستند اما نگاه ما به این دومقوله و مشخصا آب ازجنبه اهمیت حیاتی آن برای بخش کشاورزی خصوصاً در شرایط اقلیمی ایران است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 17
چکیده:
رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده موجی ازسیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی را که در سه دهه گذشته برای فائقآمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است .توسعه کارآفرینی نیازمند شناسایی ساختارهای مناسب و راهکارهای موثری است که بتواند شرایط لازم برای تحقق کارآفرینی در سطح کل آحاد جامعه را فراهم آورد. یکی از ساختارهای مناسب جهت جذب کارآفریناندرکشور ما، بخش تعاونی می باشد . تعاونی ها بعنوان یکی از اشکال سازمان های مردمی دارای قابلیت های فراوان جهت ایفای نقش در حمایتاقتصادی جوامع می باشند و افزون بر ویژگی ایجاد آفرینش تعاملات مثبت اجتماعی، اهمیت ویژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی رفاهی و طبقه بندی -واحدهای تولیدی و خدماتی به عنوان مکمل روش های دیگر می باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه ای را دارند اما سرمایهکافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. این افراد می توانند در قالب تشکل های تعاونی سازماندهی شوند و از محل تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی، کسب وکاری را راه اندازی نمایند .بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تا کنون در کشور ما مطالعه ای در خصوص جایگاه و نقش شرکت های تعاونی در موفقیت کارآفرینان انجام نشده است. راجا مایی مان راجا یوسف در کالج تعاونی مالزی مطالعه ای در زمینه خصوصیات و وظایف مدیران در شرکتهای تعاونی مالزی: مقایسه ای بین مدیران موفق وکمتر موفق انجام داده است که در نتیجه این تحقیق او نتوانست در مقایسه بین خصوصیات شرکتهای تعاونی موفق و کمتر موفق تفاوت بارزی را شناسایی کند . این مقاله می کوشد مشخص کند که تعاونیها جایگاه مناسبی برای موفقیت کارآفرینان می باشند. اهداف اینتحقیق عبارت از: تعیین ویژگی های محیطی و نیروی انسانی تعاونی های موفق و ناکارآمد، تعیین خصوصیات کارآفرینی کارآفرینان، مشخص کردن سبک مدیریتی در شرکتهای تعاونی و مطالعه ویژگی های مدیریتی مؤثر در موفقیت مدیران تعاونی ها و بررسی شباهتها و تفاونهای بین خصوصیات کارآفرینی، مدیریت و رهبری تعاونی ها می باشد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان word :

مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه 46 تا 52 منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوکسان منو هیدرات
مقاله دیابت
مقاله گل گلرنگ
مقاله هیستومورفولوژی
مقاله موش صحرایی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گل گلرنگ (Carthamus tinctorius) غالبا به عنوان رنگ غذا و چاشنی استفاده می شود، و در طب سنتی به آن اثراتی از جمله اثرات ضدروماتیسم و ضد دیابت نسبت داده می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ بر سطح آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) در حیوانات دیابتی شده با آلوکسان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی 18 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه شش تایی، غیر دیابتی (گروه 1) دیابتی شده با آلوکسان (گروه 2) و دیابتی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ به میزان 200mg/kg به صورت تزریقی داخل صفاقی (گروه 3) تقسیم شدند. قبل از شروع مطالعه دو هفته بعد و شش هفته بعد خونگیری به عمل آمد و سطح آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) تعیین گردید. نتایج به دست آمده توسط آزمون آماری ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: قبل از مطالعه سطح آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. در هفته دوم میزان این آنزیم ها در دو گروه دیابتی بیشتر از گروه شاهد بود (P<0.05). در هفته ششم میزان این آنزیم ها در گروه دیابتی تیمار شده با عصاره گلرنگ به طور معنی داری کمتر از گروه دیابتی بود (P<0.05).
نتیجه گیری: این گیاه به دلیل مهار آسیب کبدی ناشی از دیابت، به عنوان داروی ضد دیابتی پیشنهاد می گردد. هر چند جزییات مکانیسم عمل این گیاه ناشناخته است و مطالعات بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی بسیاری جهت تایید اثرات آن مورد نیاز است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله امنیت سرویس وب: بررسی جدیدترین راهکارهای موجود word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله امنیت سرویس وب: بررسی جدیدترین راهکارهای موجود word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امنیت سرویس وب: بررسی جدیدترین راهکارهای موجود word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله امنیت سرویس وب: بررسی جدیدترین راهکارهای موجود word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امنیت سرویس وب: بررسی جدیدترین راهکارهای موجود word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
تعداد صفحات: 6
چکیده:
بهره گیری ازمعماری سرویس گرادرراستای یکپارچه سازی تعاملات تحت وب به عنوان یکی ازرهیافت های جدیدبرای ساخت سیستم های توزیع شده است که کارکردهای نرم افزاری رادرقالب سرویس ارایه میکند این سرویس ها هم توسط دیگرنرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویسهیا جدید مورد استفاده قرار میگیرند نمودبارز این معماری را درسرویسهای وب میتوان مشاهده کرد امروزه بهره گیری ازسرویسهای وب به عنوان راهکاری درراستای یکپارچه سازی تعاملات درسطح بنگاه های مختلف مطرح است ازانجا که امروزه انجام وظایف خطیری مانند ایجاددولت الکترونیک بانکداری الکترونیک و مانند آن توسط سرویسهای وب انجام میشود وباافزایش اهمیت وظایف حملات و تهدیدات امنیتی هم گسترش یافته و بسیاری ازراهکارهای موجود جوابگوی نیازهای منیتی نمی با شند استفاده ازبروزترین روشها امنیتی و کشف راه کارهای جدید مسئله ای بسیارحائز اهمیت است دراین نوشته نگاهی خواهیم داشت به جدیدترین راهکارهای ارایه شده دردوسال اخیر درجهت افزایش امنیت سرویسهای وب ونیز اشاره ای خواهیم داشت به نقاط قوت و ضعف این راهکارها


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتال


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 11
چکیده:
به منظوربررسی اثرآللوپاتیک عصاره رازیانه برجوانه زنی و رشدعلف هرزقیاق ازمایشی درسال 1391 درازمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزیدانشگاه ازادشوشتر باچهارتیمارو سه تکرار و درقالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام گرفت تیمارها شامل غلظت های 0و5و10و15درصد عصاره رازیانه بود نتایج تحقیق نشان داد که صفات قیاق ازجمله درصدجوانه زنی وزن ترگیاهچه فعالیت انزیم های الفاآمیلاز و کاتالاز و غلظت مالون دی آلدهید درسطح احتمال یک درصد تحت تاثیر قرارگرفتند دربالاترین سطح غلظت عصاره ابی رازیانه بیشترین میزان تخریب غشا سلولی و کمترین وزن ترگیاهچه و فعالیت انزیم آلفاامیلاز درقیاق مشاهده شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |