۹۵۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری کارکنان در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری کارکنان در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری کارکنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری کارکنان در word

چکیده
مقدمه
طرح سوال و اهداف تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تمایل باطنی به تعهد
پیش شرطها یا عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی
تصمیم گیری
مشارکت
چارچوب روش تحقیق
یافته ها و نتایج
آمار توصیفی
عوامل تسریع کننده مشارکت
موانع مشارکت
آمار استنباطی
نتیجه گیری تحقیق
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
وجود ارتباطات و اطلاع رسانی موثر و صحیح در سازمان
تغییر در نگرشها و باورهای مدیران غیر مشارکتی
سایر پیشنهادات
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری کارکنان در word

- آذر،عادل و منصور مومنی،1385 ،آمار و کار برد آن در مدیریت، جلد دوم،تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) چاپ دهم

- الوانی،سیدمهدی،1378 ،تصمیم گیری و تعیین خط مش دولتی،تهران :سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) چاپ هفتم

- رهنورد،فرج ا;،1378،مدیریت مشارکتی تئوری و عمل،تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ اول

- سعادت،اسفندیار،1372،فرایند تصمیم گیری در سازمان ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول

-Allen,Natalie J.,Meyer John P.,1990,The measurement and antecedents of affective,continuance and normative commitment to the  organization,Journal of Occupational Psyshology,63.pp:1-

- Allen,Natalie J.,2003,Examining organizational commitment in china, Journal of Vocational Behavior 62,pp:511-

- Lee,Thomas W.,Ashford,Susan J.& Walsh,James P.,Mowday,Richard T.,1992,Commitment propensity, organizational commitment and voluntary turnover:A longitudinal study of organizational entry processes:,Journal of Management,V.18,N.1,INC.pp:15-

- Magoshi,Emiko,Eunmi Chang,2009,Diversity management and the effects on employees organizational commitmen:Evidence from Japan and Korea,Journal world Bussiness 44,pp:31-

- Meyer,John.P&Allen,Natalie j,1997,Advanced Topics in Orgnizationl Behavior,Commitment in the Worplace Theory,Research,and Application,International Educational and Professional Publisher,pp:67-

- Nauman,W.Lawrenge,1977,Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches,Boston:Allen and Bacan,p

-Panaccio,Alexandra,Christian Vandenberghe,2009,Perceived organizational support, organizational commitmen and psychological well-being:Alongitudinal study,Journal of Vocational behavior,pp:1-

- Powell Deborah M,Meyer John P,2004,Side-bet theory and the three component model of Organizational Commitment,Journal of Vocational Behavior 65,pp:157-

چکیده

تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی در روابط بین افرادو سازمانها می باشد. در این مقاله به ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر پرداخته شده است.متغیر مستقل اصلی، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری است که در رابطه با ابعاد سه گانه تعهد از دیدگاه آلن و مایر و همچنین تعهد نسبت به ارباب رجوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان حفاظت محیط زیست استان همدان و شهرستانهای تابعه است و با استفاده ازروش پیمایشیو ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای پژوهش بدست آمده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های خام با استفاده از نرم افزار آماریspss و آماره های مختلف مانند آزمون t -تحلیل واریانس و رگرسیون دو متغیره به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است مهمترین فرضیه پژوهش در زمینه رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی می باشد. فرضیه های فرعی دیگری نیزدر این پژوهش بررسی شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن دارد که مشارکت از میان ابعاد مختلف تعهد که مورد بررسی قرار گرفته است با ابعاد (عاطفی و تکلیفی ) رابطه مثبت و مستقیمی دارد. مشارکت پاسخگویان بر اساس جنسیت ، وضعیت تاهل و سابقه کار آنها تفاوت معناداری نداشته در حالیکه از لحاظ میزان تحصیلات و همچنین پست سازمانی آنها تفاوت معناداری وجود دارد. کارکنانی که پست مدیریتی داشته ، مشارکت بیشتری در تصمیم گیریهای سازمان دارند.کارکنان مرد، کارکنان مدیر و کارکنانی که سطح تحصیلی آنها دیپلم می باشد و کارکنان شهرستان تویسرکان بیشترین تعهد سازمانی را دارندو بالاخره اینکه تعهد سازمانی کارکنان از نظر تاهل و میزان سابقه کارآنها تفاوت معناداری ندارد

کلید واژه:  تعهد عاطفی،تعهد مستمر،تعهد تکلیفی،مشارکت،ارباب رجوع

 


مقدمه

در عصر حاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود. وکشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی ,انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد. وقتی مشارکت در سازمانی پیاده شود،تمام کارکنان وجود خود را محترم ،با ارزش،کارساز یافته و خود را در سرنوشت سازمان سهیم می دانند و نسبت به سازمان تعهد پیدا میکنند.بنابر این دخالت و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان و بکارگیری نظرات آنان در عمل باعث افزایش حس مسئولیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات اتخاذ شده می گردد و مدیران باید کارکنان را در پیشبرد امور سازمانی با توجه به صلاحیت و کارایی شان سهیم نموده و به نظرات آنها در خصوص مسائل سازمانی احترام قائل شوند و از این طریق تعهد کارکنان را به سازمان افزایش دهند

در این پژوهش ضمن بررسی رابطه ابعاد مختلف تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری،با تعیین میزان مشارکت و تعهد سازمانی و نیز شناسایی عوامل تسریع کننده و موانع مشارکت کارکنان محیط زیست استان همدان ، رابطه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و مولفه های تعهد عاطفی ،مستمر، تکلیفی و تعهد کارکنان نسبت به ارباب رجوع مورد مطالعه قرار داده است

طرح سوال و اهداف تحقیق

رشد و توسعه روزافزون سازمانها باعث می شود که یک فرد یا عده معدودی از افراد نتوانند برای اداره کلیه امور سازمان با یافتن راه حلهای مناسب تصمیم گیری نمایند. واین امر مشارکت و سهیم نمودن همه جانبه افراد در تمامی سطوح و رده های مختلف سازمانی را ایجاب می کند. از طرفی محققین و صاحبنظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه مشارکت و تعهد سازمانی به این نتیجه رسیدند که مشارکت جمعی و سهیم بودن افراد در تعیین اهداف و ارزشهای سازمان منجر به ایجاد تعهد در میان همه اعضای سازمان می گردد. .تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری بعنوان یک عامل کلیدی در روابط بین افراد و سازمانها مطرح می باشد و بسیاری از نظریه پردازان تعهد سازمانی را به عنوان عاملی که وابستگی فرد را به سازمان تقویت می کند در نظر می گیرند اگر کارکنان با اشتیاق به همکاری خود با سازمان ادامه داده و تلاش کافی برای نیل به اهداف سازمان ،به عمل بیاورند.آنها را متعهد به سازمان می دانند وبراین باورند که اگر کارکنان جدی باشند و تعهد سازمانی بالائی نیز داشته باشند ،عملکرد و قابلیت در سازمان و کارکنان افزایش می یابد.رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه مدیریت منابع انسانی است که می تواند کانون مباحث فراوانی در میان محققین قرار بگیرد. وابستگی و ارتباط مشارکت و تعهد سازمانی به یکدیگر به مدیران آگاهی می دهد که نه تنها مشارکت افراد در ایجاد رفتارهای بهنجار موثر بوده و موجبات افزایش کارایی و وابستگی کارکنان را از طریق دموکراسی سازمان فراهم می آورد بلکه در بهبود و تقویت تعهد سازمانی نیز موثر خواهد بود . تغییرات در ابعاد مختلف تعهد سازمانی ، تغییر متغیر های مشارکت را طلب می کند. آگاهی از وجود چنین ارتباطی برای مدیران و سرپرستان دارای اهمیت بسیاری است. هدف اصلی پژوهش گامی است در جهت یافتن راه حلهای مناسب در این راستا تحت عنوان بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری در  بین کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان وواحدهای تابعه

 سوالات اصلی این پژوهش عبارت است از

- آیا بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد عاطفی کارکنان رابطه وجود دارد؟

- آیا بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد مستمر کارکنان رابطه وجود دارد؟

- آیا بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد تکلیفی کارکنان رابطه وجود دارد؟

- آیا بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد کارکنان نسبت به ارباب رجوع  رابطه وجود دارد؟

 - آیا بین متغیرهای تعدیل کننده (جنسیت ، سابقه کار ، سمت ، میزان تحصیلات) و مشارکت کارکنان  در تصمیم گیری تفاوت وجود دارد؟

 - آیا بین متغیرهای تعدیل کننده (جنسیت ، سابقه کار ، سمت ، میزان تحصیلات) و تعهد سازمانی  تفاوت وجود دارد؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی  متغیرهای پژوهش

در این پژوهش ویژگیهای فردی کارکنان محیط زیست از جمله سن،جنس،وضعیت تاهل،میزان تحصیلات،سابقه کار،پست سازمانی و نیز تعهد سازمانی که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و دارای سه بعد عاطفی ، مستمر ، و تکلیفی است. وتعهد نسبت به ارباب رجوع به عنوان یک متغیر سنجیده شده است.  ومتغیر مستقل اصلی این پژوهش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری است

گرچه تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحب نظران حوزه علوم رفتاری ارائه شده است ولی اختلاف نظر در زمینه تعریف تعهد سازمانی وجود ندارد و در تمامی تعاریف تعهد سازمانی سه عامل اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان و تمایل به تلاش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان وجود دارد. برداشت و استنباط درست ، نقش مهمی در شکل گیری تعهد کارکنان سازمان ایفا می کند . مثلا کارکنانی که معتقدند سازمان آنها از آنان حمایت می کند، تمایل پیدا می کنند که به سازمان تعهد عاطفی داشته باشند. آنهایی که می بینند سرمایه گذاری اساسی برای سازمان کرده اند و در صورت ترک آن سرمایه شان به خطر می افتد نسبت به سازمان تعهد مستمر پیدا می کنند. آنهایی که فکر می کنند که از آنان وفاداری مورد انتظار است ،تعهد تکلیفی را پی می گیرند. بیشتر بحثها و پژوهشهای مربوط به تاثیر مدیریت روی  تعهد کارکنان ،تمرکز به تعهد عاطفی دارد.دو دلیل کافی برای این تمرکز وجود دارد. اول ، باید دانست که اخیرا مدلهای چند بعدی تعهدو اندازه گیری مناسب بوجود آمده است .دوم ، تعهد عاطفی از نظر منطقی مطلوب ترین شکل تعهد بوده و تعهدی است که سازمانها می خواهند در کارکنان خود جا بیندازند. با وجود این ، نکته حائز اهمیت این است که سازمانها با اعمال مدیریت می توانند تعهد مستمر  و تکلیفی را نیز در کارکنان خود بوجودآورند. در بعضی موارد یک نوع خاصی از رفتار می تواند شکلهای مختلفی از تعهد را موجب شود ، بستگی دارد به اینکه چه استنباطی از آن بشود. در نتیجه ، کوشش برای القای یک نوع تعهد می تواند نا هشیارانه منجر به تعهد دیگری شود. [Meyer&Allen,1997:67-69]

تمایل باطنی به تعهد[1]

تمایل باطنی به تعهد ، مفهوم مختصری است که توسط مودی[2] و همکاران در سال 1982 پیشنهاد گردید و هدف آن این بود که ویژگیهای فردی و تجارب اولیه آنها را هماهنگ نماید. تمایل باطنی به تعهد یعنی مجموعه ای از ویژگیها و تجارب فردی که افراد آن را با خود به سازمانها می برند مودی و همکاران (1982) سه جزء را برای تمایل باطنی به تعهد پیشنهاد کردند. اولین جزء آن«ویژگیهای فردی»دومین جزء«انتظاراتـ» و سومین جزء«عوامل انتخاب سازمانی» است

مدل سه بعدی تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر

آلن و مایر (Allen & Meyer,1991) سه بعد برای تعهد سازمانی تحت عنوان تعهد عاطفی، تعهد مستمرو تعهد هنجاری قائل شده اند

تعهد عاطفی[3]:وابستگی عاطفی فرد را به سازمان ،همخوانی با آن و مشارکت در فرایندهای سازمانی اشاره دارد

تعهد مستمر[4] :آگاهی به هزینه هایی که در هنگام ترک خدمت باید پرداخت

تعهد هنجاری[5] :این نوع تعهد احساس اجبار به ماندن در سازمان معطوف است

پیش شرطها یا عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی

الف – از دیدگاه سالانسیک

گراند سالانسیک[6] چهار عامل مهم قابلیت دید، صراحت ، تغییر ناپذیری رفتار و خواست و اراده شخصی را از عواملی می داند که افراد را به اعمالشان متعهد می کند

 ب – از دیدگاه استیرز و همکاران

برخی از عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی کارکنان از دیدگاه استیرز[7] و همکاران عبارتند از

عوامل شخصی [8] 2-عوامل سازمانی[9]3- عوامل غیر سازمانی [10]

ج – از دیدگاه ماتیو و زاجاک[11]

ماتیو و زاجاک (1990) با تجزیه و تحلیل یافته های بسیاری از تحقیقات ، ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی را مطرح کرده اند. این ویژگیها عبارتند از:سن-جنسیت-تحصیلات-ازدواج-سابقه و سمت سازمانی- استنباط از شایستگی شخصی- توانائیها- حقوق و دستمزد- سطح شغلی

د- از دیدگاه  مایرو آلن[12]

پیش شرطهای تعهد عاطفی عبارتند از

 ویژگیهای فردی، ساختاری ، و خصوصیات مربوط به شغل و تجارب شغلی . تعهد مستمر:[13]چون تعهد مستمر منعکس کننده هزینه هایی است که در صورت ترک خدمت مستخدم باید آن را بپردازد هر چیزی که هزینه های قابل درک و پیش بینی را افزایش دهد، می تواند یک عامل فی نفسه موجود باشد، و آنهایی که بیش از بقیه عوامل مورد مطالعه قرار گرفته اند، می توانند هرینه های جنبی یا سرمایه گذاری و وجود گزینه ها باشند.تعهد تکلیفی:[14]تعهد تکلیفی ممکن است در مواردی خودش را نمایان کند که سازمان قبلا پاداشهایی را در نظر گرفته باشد(پرداخت هزینه های دانشگاهی)، یا متحمل هزینه های عمده ای در ارائه شغل شود ( هزینه آموزش شغلی ).شناخت این سرمایه گذاریها از طرف سازمان ،ممکن است یک حالت نامتعادلی در روابط بین فرد و سازمان ایجاد نماید که فرد را وادار به جبران نماید. که با متعهد بودن به سازمان تا بازپرداخت دین ، این احساس را با خود داشته باشد.[[Meyer &Allen,1991:69-

[1].Commitment Propensity

[2].Mowday et.AL

[3].Affictive commitment

[4].Continuance commitment

[5].Normative commitment

[6].Gerand Salancik

[7].Steers,et.AL

[8].Personal Factors

[9].Organization factors

[10].Non Organizational factors

[11].Mathiey&Zajac

[12].Meyer & Allen

[13].Continuance Cmmitment

[14].Normative Cmmitment


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی در word

چکیده
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای پژوهش
تعریف مفاهیم
مبانی نظری و
پیشینه ی تجربی تحقیق
بخش اول:مبانی نظری
مفاهیم
ا-افسردگی
طبقه بندی افسردگی
طبقه بندی اختلا ل های عاطفی طبق انجمن روانپزشکی آمریکا
شیوع افسردگی
سبب شنا سی افسردگی
1-افسردگی و جنسیت
عوامل موثر در افسردگی زنان
2-سبک زندگی
3-وضعیت اجتماعی- اقتصادی
4-نژاد
5-محیط
6-تیپ A و افسردگی
تعریف شخصیت نوع A
تأثیر تیپ A روی افسردگی
تبیین نظری افسردگی
1- نظریه های زیست شناختی
2) نظریه های روان پویایی
3-نظریه های هستی گرایی- انسان گرایی
4) نظریه های فرهنگی ـ اجتماعی
5 -نظریه های رفتاری
6) نظریه های شناختی
روش تحقیق
روش گرداَوری داده ها
جامعه اَماری
روش تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری
اعتبار
پایایی
Measuresسنجه ها
روش های اَماری
یافته ها
بخش اول : توصیف داده ها
بخش دوم:تحلیل داده ها:اَزمون فرضیه
فرض اَماری و فرض تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهاد به محققین بعدی

چکیده

هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت

روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند

نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ  A بالاتر از میانگین افسردگی تیپ B بود

بحث : نتایج تحقیق حاضر تأیید کننده نظریات ارائه شده در باب افسردگی است و تأیید کننده اینکه افراد دارای تیپ A بیشتر از افراد تیپ B در معرض افسردگی قرار می گیرند

بیان مسأله

در میان افرادی که به خاطر مشکلات روان شناختی به کلینیک ها مراجعه می کنند، افراد افسرده بیش از دیگران هستند. این در حالی است که برخی تحقیقات نشان می دهند که 6 تا 19 درصد از کسانی نیز که برای حل مشکلات شان در پی کمک نیستند افراد افسرده هستند (ساراسون وساراسون ، ترجمه نجاریان، اصغری مقدم و دهقانی،1377). از این رو افسردگی در سراسر جهان نه تنها به عنوان یک اختلال شایع روان پزشکی، بلکه به مثابه یک مشکل اجتماعی و ملی که سالیانه میلیون ها دلار هزینه بر دوش جامعه تحمیل می کند ارزیابی می شود. وجود برخی از عوامل نظیر، وراثت وابسته به جنس و تفاوت های هورمونی به عنوان دلایل شیوع فراوان تر افسردگی در بین زنان عنوان شده اند (کاپلان و سادوک،ترجمه رفیعی و رضاعی ،1378)

همچنین چنانچه کامر(1997)به نقل از  کیوولا و هاسمن(1998 ) در تحقیقی که راجع به افراد نوعA انجام داده اند، نتایج زیر را بیان می کنند:افراد نوع  A در توجه به اعتماد به نفسشان با افراد نوع  B فرق دارند.بدین صورت که نوع A  در کل نسبت به نوع B از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند.این الگوهای رفتاری بدست اَمده بیان می کنند که چگونه افراد نوع  A بوسیله احساسات ناخوش متناوب ،هیجان زده می شوند . و به عنوان یک نتبجه ،تلاش می کنند تا نقاط ضعفشان را اصلاح کنند و احساس تکامل کنند. اَنها از خود انتظارات بالایی دارند و اهداف مبارزه طلبانه ای برای خود قرار می دهند و اغلب از اَنچه منجر به نا امیدی اَنها می شود، نگران هستند

برخی مدعی اند که افراد دارای شخصیت نوع Aبیشتر در معرض افسردگی قرار دارند. اما اینکه چه چیزی علل پیدایش شخصیت نوع A است ،وراثت یا محیط؟در ابتدا پاسخ دادن به این مسئله چندان ساده نیست که آیا رفتار فرد ناشی از وراثت است ؟یا محیط؟یا هر دو؟به نقل از کامر تحقیقات گذشته که بوسیله ترسن و پاتیلو(1988)انجام شده ،معتقد بودند که رفتارهای نوع در طول دوران بچگی اَنها شکل می گیردو همچنین دقیقاً مشابه رفتارهای والدین او در دوران کودکی اَنهاست.و اَنچه باعث پیشرفت رفتارهای نوع Aدر بچه ها می شود همان رفتارهای نوع Aی والدین اَنهاست

البته می توان عوامل بسیاری را در افسردگی دخیل دانست ،مثل جنسیت افراد،سن افراد،تحصیلات، وضعیت تأهل،محیط ،نژاد،وضعیت اقتصادی و سبک زندگی، درون گرایی – برون گرایی ،سابقه افسردگی در خانواده و; اما شاید به جرأت بتوان گفت یکی از علل مهم افسردگی ،داشتن شخصیت نوع A است .پژوهش حاضر بر اَن بود تا به این مسئله پاسخ دهدکه اَیا رابطه ای بین شخصیت نوع Aو افسردگی وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی محسوب می شود و نه تنها بیش از تمامی اختلالات روانی دیگر ذهن متخصصان و نظریه پردازان بهداشت روانی را به خود معطوف داشته است، بلکه بیش از تمام موضوعات روان شناختی و روان پزشکی در مورد آن مطالعه شده است. به طوری که طی یک مرور و بازنگری در زمینه موضوعات روان شناختی، مشخص شد که افسردگی بیشترین تعداد مقاله و گزارش علمی را به خود اختصاص داده است (کامر، 1997). با این همه، باز هم افسردگی از جمله اختلالات روانی است که از نظر میزان شیوع، مقایسه شیوع افسردگی در بین دو جنس، طبقه بندی های مختلف افسردگی  و عوامل زمینه ساز، تسریع کننده و نگهدارنده محل مناقشه قرار دارد. لذا به نظر می رسد هر گونه مطالعه و پژوهش در خصوص افسردگی از اهمیت خاصی برخوردار است. به خصوص مطالعه بر روی گروه زنان که شیوع افسردگی در بین آنها بیش از مردان گزارش شده است

همان طور که اشاره شد، افسردگی بیش از سایر اختلالات روانی مورد توجه واقع شده است، از این رو بیش از سایر اختلالات روانی در مورد آن اطلاعات منتشر شده و عملاً ادبیات نظری و پژوهشی افسردگی در قیاس با سایر اختلالات روانی از غنا و تنوع بیشتری برخوردار است. نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا افسردگی از نظر میزان شیوع، بعد از اختلالات اضطرابی مقام دوم را دارا است (پالاهنگ و همکاران، 1375؛ صادقی، صابری و عصاره، 1379).    آمارها نیز نشان می دهند که بیش از 75 درصد از تخت های بیمارستان های روانی را نیز افراد افسرده اشغال کرده اند (داداش زاده و همکاران، 1378)

امروزه مسئله افسردگی باعث شده که محققان در پی یافتن علل مختلف افسردگی باشند.بکی از دلایلی که برای افسردگی بیان می کنند ،داشتن شخصیت نوع A است و به نظر میرسد افرادی که دارای شخصیت نوع A هستند بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند

هدف تحقیق

تعیین تفاوت بین تیپA و تیپB از نظر میزان افسردگی است

فرضیه تحقیق

بین تیپ Aوافسردگی رابطه وجود دارد

متغیرهای پژوهش

1-متغیر مستقل:افسردگی

2-متغیر ملاک:تیپA

3-و متغیرهای کنترل عبارتند از

-جنسیت

-سن

-رشته تحصیلی

-وضعیت تأهل

-سابقه افسردگی

تعریف مفاهیم

1-افسردگی

افسردگی از جمله اختلالات عاطفی و خلقی است، به طوری که برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بی حوصلگی، و برای پزشک، گروه وسیعی از اختلالات خلقی با زیر شاخه های متعدد را تداعی می کند. خصوصیات اصلی و مرکزی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیت های لذت بخش روزمره می باشد( ربر2، 1996، ص 197). همچنین در سطح معمول بالینی، افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه ی خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی و یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت های بر انگیختگی نشان داده می شود ( دادستان، 1376، ص271)

2-شخصیت نوع A

افراد دارای شخصیت نوع A خصوصیاتی دارند که به نظر می رسد هم تأثیر منفی و هم تأثیر مثبت روی زندگی فرد دارند.از جمله :عجول(کم صبر) هستند،کینه ای،عصبی،شلوغ و پر سر و صدا،تند مزاج،تحریک کننده،توانا برای انجام چندین پروژه همزمان ،تلاش برای پیشرفت،زرنگ،هوشیار،مضطرب،تلاشگر(تلاش برای دستیابی به بیشترین چیز در کمترین زمان)،دارای حس رقابت اجباری،ناظر،پر انرژی،عدم تمایل به انتخاب،نکته سنج،عجول و کم طاقت تمایل به کار کردن تنها،داشتن دندانهای سالم و محکم (کامر1977)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم در word

مقدمه
توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات و شواهد
1- بگذارید فرزندانتان ببینند که شما می خوانید
2- اطلاعاتی را که از مطالعه به دست می آورید تقسیم کنید
3- با صدای بلند بخوانید
چگونه با صدای بلند بخوانید
روزنامه را خانوادگی بخوانید
5- تشویق کنید که نسل های مختلف با هم بخوانند: (خواندن بین نسلی)
6- تشویق کنید که بچه های یک نسل با هم بخوانند: (خواندن بین نسلی)
7- با صدای بلند با همدیگر بخوانید
چگونه کار خواندن را تقسیم کنیم
8- درباره ی مطالب مورد علاقه ی خود در خانواده صحبت کنید
9- صحنه های مورد علاقه ی خود را در خانواده اجرا کنید
10- خواندن کتاب های مورد علاقه ی خود را به فرزندانتان توصیه کنید
11- برای خواندن دلیل های علمی بیاورید(خرید)
12- برای خواندن دلیل های محکمی بیاورید (آشپزی)
14- برای خواندن دلیل های عملی بیاورید(کارهای دستی)
15- برای خواندن دلیل های عملی بیاورید (شغل شما)
16- در خانه مطالب خواندنی داشته باشید
17- به هر جایی که می روید همراه خود کتاب ببرید
18- در اختیار بچه های مریض کتاب و مجله قرار دهید
19- به عنوان پاداش به فرزندانتان کتاب یا مجله بدهید
20- مجلات کودکان را مشترک شوید
تجزیه و تحلیل داده ها
انتخاب یکی از راههای پیشنهادی موقتی
گردآوری اطلاعات و شواهد
1- به فرزندانمان بگوییم بچه های بدی هستند
2- به فرزندانمان بگوییم زمانی بچه های بدی هستند که رفتار مناسبی داشته باشند
3- مراقبت دایمی از کودکان که مبادا کار خطایی انجام دهند
4- استفاده از القابی که احترام کودکان را نادیده می انگارد
5- نگاه به بچه ها به عنوان افراد تحت تعلیم به این معنا که هنوز انسان کامل نشده اند
6- برخورد با بچه ها به این معنا که گویی انسان کاملی نشده اند
7- خودداری از دادن مسئولیت به بچه ها
8- انتقاد از بچه ها وقتی دچار اشتباه می شوند
9- به جای اینکه اجازه دهید کودکان به گونه ای اظهار نظر کنند که مستلزم سن وسال آنها است شما به جای آنها صحبت کنید
نتیجه گیری و ارزیابی
پرسشنامه
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم در word

روش ساده برای علاقمند کردن فرزندان به مطالعه: نویسنده: کتی رای زاهله مترجم: سارا رئیسی

چگونه فرزندانی خلاق داشته باشیم نویسنده: دکتر وین دایه مترجم: علی علی پناهی

مقدمه

شما می خواهید کودکانتان در زندگی احساس خوشبختی کنند و ناراحتی اعصاب نداشته باشند و می خواهید کمک کنید تا آنها مهارتها و ویژگیهای خاصی را کسب کنند که در تمام مدت عمر مورد استفاده آنها باشد و زندگی عالی داشته باشند در ضمن می داید که قرار نیست کودکان این مهارتها را در کلاس یاد بگیرند در واقع در مدارس برنامه ای برای پرورش انسان توانمند وجود ندارد لذا کودکان باید باورهای سازنده را در دنیای واقعی بیاموزند. فرزندان باید احساسات خود را کنترل و هدایت کنند برای این کار هیچ قاعده ی خاصی وجود ندارد که بتوان آن را حفظ نمود هیچ آزمونی برای آن برگزار نمی شود هیچ نمره ای ارائه نمی شود مگر اینکه آنها درست تربیت شوند و بتواند از توانمندیهای خود در زمانهای مختلف استفاده درستی نمایند

توصیف وضعیت موجود

ما دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی در مورد خلاقیت دانش آموزانی که در این مدرسه هستند بررسی می کنیم

گردآوری اطلاعات و شواهد

1- بگذارید فرزندانتان ببینند که شما می خوانید

اگر می خواهید فرزندانتان در مدرسه موفق باشد و اگر می خواهید به مطالعه عشق بورزد اگر می خواهید فرزندتان را کتاب خوان بار بیاورید خودتان باید مطالعه کنید اگر اهل مطالعه نیستید مقداری کار می برد: 1- باید ببینید که به خواند چه مطالبی علاقه دارید. 2- باید در خانه کتاب داشته باشید. 3- باید تلویزیون را خاموش کنید. 4- باید کاری در نظر بگیرید که فرزندانتان در زمان مطالعه شما به آن بپردازند (چطور است به آنها کتاب بدهید؟) اگر وقت بگذارید و کتاب بخوانید به طور غیر مستقیم به فرزندتان می گویید که خواندن مهم است اما اگر برایش سخنرانی کنید و او را پند و اندرز دهید و برایش موعظه کنید هرگز نمی توانید این پیام را به او منتقل کنید

2- اطلاعاتی را که از مطالعه به دست می آورید تقسیم کنید

شما از مطالبی که می خوانید روزانه چیزهایی می آموزید پس چرا آن را با خانواده خود در میان نگذارید؟ خبر کوتاه یک روزنامه شایعه ای که در خبرنامه شرکتتان چاپ شده یا آماری که در گزارش سالانه چاپ می شود می تواند جرقه یک بحث یا گفت و گو را بزند بعضی از بچه ها بیشتر به هدف سرگرمی کتاب می خوانند و گاهی از این که می توان با هدف کسب اطلاعاتی نیز مطالعه کرد بی خبرند گرچه از کتاب های درسی خود در مدرسه اطلاعاتی به دست می آورند اما اگر آنها را به حال خود بگذارید مطالب علمی را انتخاب نمی کنند اما بزرگسالان بیشتر به هدف کسب اطلاعات مطالعه می کنند نه به این دلیل که دوست دارند بلکه این مطالب بخش عمده ای از کار روزانه ی آنها را تشکیل می دهد اگر اطلاعاتی را که از مطالعه خود به دست می آورید با فرزندانتان در میان بگذارید می توانید آنها را برای خواندن به قصد کسب اطلاعات آماده کنید با این کار به بچه ها می فهمانید که به آنچه می خوانید علاقه دارید و دوست دارید آنها نیز به آن علاقه مند شوند وقتی بچه ها می بینند که چگونه از اطلاعاتی که به دست آوردیه اید استفاده می کنید دیگر کمتر از خواندن به قصد کسب اطلاعات خواهند رسید شما می توانید فرزندانتان را تشویق کنید اطلاعاتی را که از خواندن به دست می آورند با شما در میان بگذارند اگر بپرسید: «در کتاب علوم شما درباره کلسترون چه چیزی نوشته اند؟» جالب تر از آن است که بپرسید: «امروزه در مدرسه چه چیزی یاد گرفتی؟»

3- با صدای بلند بخوانید

سطح توانایی بچه ها در خواندن، از سطح علایق آنها پایین تر است بچه های کلاس قادر به درک مطالبی بسیار پیچیده تر از «بابا آب داد» هستند اما چون هنگام خواندن مهارت کافی برای درک مطلب نوشتاری پیچیده ندارند دچار محدودیت می شوند یکی از مهمترین کارهایی که می توانید در طول عمرتان برای بچه ها انجام دهید این است که با صدای بلند برایشان کتاب بخوانید. این کار را می توانید کمی بعد از تولد آنها شروع کنید و تا پیش دبستانی و سال ها بعد نیز ادامه دهید. برای موفقیت تحصیلی بچه ها، درک مطلب، پرورش دایره ی لغات و قدرت تشخیص لغات آنها با میزانی که والدین با صدای بلند برایشان کتاب می خوانند رابطه ی مستقیم دارد مهمتر از آن اینکه وقتی با صدای بلند کتاب می خوانید به بچه های می فهمانید که برای کتاب ارزش و اهمیت قائلید و کتاب خواند بخش مهمی از تعاملات خانوادگی شما را تشکیل می دهد

چگونه با صدای بلند بخوانید

1- با حالت و لحن مناسب بخوانید

برای هر یک از شخصیت ها از یک صدای خاص استفاده کنید از علائم نقطه گذاری کمک بگیرید تا لحن خواندنتان را عوض کنید یا برای افزایش تاثیر خواندنتان مکث کنید

2- با علاقه بخوانید و با متن درگیر شوید

اگر به طرح داستان یا مشکلات شخصیت های آن علاقمند شده اید به زبان بیاورید تا فرزندانتان بدانند اگر اتفاقات هیجان انگیز است با لحنی هیجان زده بخوانید اگر ترسناک است با لحنی بخوانید که نشانه ی ترس است

3- از سوال های جدی و هوشمندانه استفاده کنید

قبل از اینکه ورق بزنید از بچه ها بپرسید که به نظرشان چه اتفاقی خواهد افتاد از آنها بخواهید نام شخصیت هایی را که در تصاویر دیده می شوند بگویند

4- تماس چشم برقرار کنید

شما بازیگر هستید و فرزندتان تماشاچی سرتان را بالا بیاورید و به حالت چهره فرزندتان توجه کنید همراه او بخندید و برای اظهار نظر درباره روند داستان مکث کنید

خواندن با صدای بلند مهمتر از این است که بتوانید از آن چشم پوشی کنید و هیچ وقت برای شروع این کار دیر نیست

روزنامه را خانوادگی بخوانید

روزنامه هایی که صفحات ویژه کودکان و نوجوانان یا ویژه نامه کودکان و نوجوانان چاپ می کنند از همه بهتر است چون مطالب آن هم مناسب فرزندان دبستانی شماست و هم مناسب فرزند نوجوانتان پس وقتی از راه می رسید همین طور روزنامه را نیندازید و بروید هدف شما مشارکت خانوادگی است پس بگذارید فرزندانتان شما را در حال روزنامه خواندن ببینند. ضرورتی ندارد که هنگام مطالعه سکوت را رعایت کنید و خواند روزنامه می تواند فعالیت پر سر و صدایی باشد هنگامی که به صورت فردی می خوانید با صدای بلند نیز اظهار نظر کنید و بدین ترتیب فرزندان خود را تشویق کنید که به صورت جدی بخوانند این مهارت به آنها کمک می کند که آنچه را می خوانند به خاطر بسپارند و آن را خوب درک کنند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله چگونگی پیدایش بازی گلف در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چگونگی پیدایش بازی گلف در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چگونگی پیدایش بازی گلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله چگونگی پیدایش بازی گلف در word

چگونگی پیدایش بازی گلف  
مینی گلف، ورزش اوقات فراغت  
مینی گلف در ایران  
مینی گلف ورزش اوقات فراغت  
آشنایی با ورزش مینی گلف  
انواع زمین مینی گلف  
تاریخچه مینی گلف  
مینی گلف در دیگر کشورها  
فدراسیون جهانی مینی گلف  
ورزش گلف از کجا آمده است؟  
منبع :  

چگونگی پیدایش بازی گلف

          همانطور که امروزه می شناسیم، احتمالاً منشأ بازی گلف، از اسکاتلند است. ولی اگر بخواهیم رد پای آن را بگیریم. شروع این بازی به صدها سال پیشتر باز می گردد. در اوایل امپراطوری روم، یک نوع بازی وجود داشته و به نام «پاگانیکا» معروف بوده است؛ که با یک توپ چرمی پر از پرهای نازک پرندگان و یک چوب خمیده که به عنوان چوگان بوده، بازی می شده است

دلایلی وجود دارد که در انگلستان هم، یک بازی که خیلی شبیه بازی گلف بوده، در اواسط قرن چهاردهم وجود داشته است، و در موزه بریتانیا تصویری در یک کتاب متعلق به قرن شانزدهم وجود دارد که سه بازیکن این بازی را نشان می دهد و هر کدام، یک توپ و یک چوب چوگان دارند، که سعی می کنند توپ را به کمک این چوگان، به داخل سوراخی بیندازند

در قرن پازندهم، گلف به قدری در اسکاتند عمومیت یافت که قوانینی گذاشتند که این بازی را قدغن کرد. زیرا، خیلی از وقت مردم را می گرفت! گذشته از این، علاقه زیاد به گلف، حتی باعث شده بود مردم مثلاً تیراندازی را هم فراموش کرده، و یا این که یکشنبه ها به کلیسا نیایند

گلف از قدیم هم، به عنوان یک بازی «اشرافی و باستانی» معروف بوده است. برای این که به نظر می رسید، اشراف خیلی به این بازی تمایل داشته اند. جیمز چهارم، جیمز پنجم و ماری استورات، از علاقه مندان بازی گلف بوده اند. اولین کلوپها ی گلف، در قرن هجدهم تأسیس شدند. در امریکا گلف از سال 1799، کم و بیش بازی می شده است. اما تقریباً یک صد سال گذشت تا این که این بازی به صورت یک ورزش مرتب و منظم در آمریکا در بیاید. اولین کلوب گلف، در آمریکا در سال 1888 در نیویورک تأسیس شد

مینی گلف، ورزش اوقات فراغت

          ورزشی که بسیار ارزان است و حتی می توان در خانه آن را انجام داد تا اعضای خانواده ها با انجام آن نه تنها فعالیت بدنی داشته باشند، بلکه بتوانند ضمن پرکردن اوقات فراغت، خود از استرس های شهری دور شوند

فدراسیون گلف چندی است در صدد گسترش مینی گلف در کنار گلف است. ورزشی که بسیار ارزان است و حتی می توان در خانه آن را انجام داد تا اعضای خانواده ها با انجام آن نه تنها فعالیت بدنی داشته باشند، بلکه بتوانند ضمن پرکردن اوقات فراغت، خود از استرس های شهری دور شوند. فراهم کردن کلاب و توپ و سازه های متحرک برای پرداختن به این ورزش سخت نیست و اکنون در دنیا تمام اعضای خانواده ها به آن می پردازند و ورزشی همگانی شده است

حتی در آمریکا فضای خالی پشت بام ها را به این ورزش اختصاص می دهند و در بیشتر کشورها در جلوی خانه ها، پارک ها، فضاهای خالی کنار خیابان ها زمین های مینی گلف برای افراد جامعه مهیا شده است

چندی پیش سومین رقابت مینی گلف در پارک لاله تهران توسط انجمن مینی گلف برگزار شد که مورد استقبال بسیاری از خانواده هایی که گلف را به صورت رایگان زیر نظر فدراسیون آموزش دیده بودند، قرار گرفت

مینی گلف در ایران

انجمن مینی گلف زیر نظر فدراسیون گلف در سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرده است.فدراسیون گلف تاکنون به همراه آموزش رایگان گلف، مینی گلف را نیز به علاقه مندان آموزش داده است و 12 هزار نفر در کل کشور با ضربات کوتاه قابل استفاده در مینی گلف آشنا شده اند

این انجمن تاکنون 3مسابقه جشنواره مینی گلف خانواده، مینی گلف کشتیرانی و مینی گلف در پارک لاله را برگزار کرده است و قرار است یک ماه دیگر یک مسابقه که چهارمین آن است را برگزار کند. انجمن مینی گلف برای برگزاری رقابت ها از سازه های متحرک بهره می برد و تنها زمین مینی گلف ثابت در مجموعه ورزشی انقلاب قرار دارد. انجمن مینی گلف با آموزش 80 دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش، این رشته را به مدارس برده است و نخستین مسابقه آموزشگاه ها را نیز برگزار کرده است

فدراسیون گلف با راه اندازی زمین های گلف در رنج آموزشی قصد دارد، این ورزش را نیز در زمین های گلف توسعه دهد


مینی گلف ورزش اوقات فراغت

جالب است بدانید توسعه زمین های ورزشی مینی گلف در اکثر کشورها به عهده شهرداری ها ست. راه اندازی مینی گلف در مساحت کوچک با 5 میلیون تومان هزینه امکان پذیر است. این زمین ها را می توان در پارک ها برای گذران اوقات فراغت افراد جامعه مهیا کرد. تا جوانان به این ورزش جذب شده و ضمن پرکردن اوقات فراغت خود، از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی دور شوند

ورزش مینی گلف به علت طی کردن مسافت برای هر سنی مناسب است. این ورزش به علت ردیابی توپ موجب تقویت دید می شود و زدن ضربه هماهنگی عصبی و عضلاتی را به همراه دارد. راه اندازی این ورزش در مجتمع ها موجب پرکردن اوقات فراغت اعضای مجتمع می شود و راه اندازی آن در هتل ها و محل توریستی جذب توریست را افزایش خواهد داد

آشنایی با ورزش مینی گلف


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله چگونه شکمی با فرم مناسب داشته باشیم در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چگونه شکمی با فرم مناسب داشته باشیم در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چگونه شکمی با فرم مناسب داشته باشیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله چگونه شکمی با فرم مناسب داشته باشیم در word

مقدمه:  
ساختار عضلانی:  
چند نکته:  
تقویت موثر عضله:  
اصول تمرینهای اختصاصی :  
گرم کردن:  
یادگیری دو حرکت ضروری:  
1- چرخش لگن:  
الف) چرخش لگن در حالت درازکش:  
ب) چرخش لگن در حالت ایستاده :  
2-گود کردن عضلات شکم:  
الف) گود کردن عضلات شکم در حالت جهار دست و پا:  
ب  ) گود کردن عضلات شکم در حالت ایستاده:  
مختصری در مورد آناتومی گردن:  
ساختار اسکلتی:  
ساختار عضلانی:  
چند توصیه برای پیشگیری از درد گردن:  
ورزش های مفید برای پیشگیری از درد گردن:  
مختصری در مورد آناتومی مچ دست:  
ساختار اسکلتی:  
ساختار عضلانی:  
مچ درد چگونه دردی است ؟  
علل بروز این بیماری:  
ورزش های مفید برای پیشگیری از مچ درد:  
ارتباط مچ درد با رایانه:  
منبع :  

مقدمه

 امروزه تمرین های گوناگونی وجود دارد که هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند. برخی با هدف کاهش ، برخی با هدف تقویت عضلات و برخی دیگر برای افزایش آمادگی عمومی طراحی شده اند . اکثر برنامه های جاری تمرین عضلات شکم برای فعال شدن قسمت میانی شکم ، سفت کردن این قسمت و تقویت عضلات طراحی شده اند ، با این باور که این کار باعث آب کردن شکم یا خوش اندام کردن کمر می شود

برخی تمرین ها که امروزه رایج شده ، برای آن دسته از افرادی که در سطح آمادگی جسمانی ضعیف قرار دارند مناسب نیستند زیرا این تمرینات برای آنها بسیار دشوار است و فشار بیش از حدی را روی قسمت تحتانی کمر وارد می آورند

سعی شده در زیر ابتدا تمریناتی مناسب برای همه عزیزان ، که با پیشزمینه فیزیوتراپی و با علم ورزش طراحی شده است را ذکر کرده ، این تمرینات را در قسمت دوم هم ادامه خواهم داد و سپس تمرینات رایج و البته اصلاح شده را برای شما خواهم نوشت که با انجام این تمرینات میتوانید عضلات شکم خود را تقویت ، و فرم مناسبی به شکم خود دهید

ساختار عضلانی

به طور کلی چهار عضله مهم در شکم وجود دارد که باید در برنامه های تمرینی به آن توجه کرد . علاوه بر آگاهی نسبت به این عضلات باید از تاثیری که عضلات کمر و رانی روی لگن و قسمت تحتانی ستون مهره ها دارند نیز آگاه باشید زیرا این عضلات تاثیر زیادی در تمرین های شما دارند که در اینجا وارد جزئیات نمی شوم ، که مبادا از حوصله شما خارج شود و ترجیحا به اسم این عضلات و مکان جایگیری آنها به طور خیلی مختصر اکتفا می کنم

عضله ای که در مرکز شکم قرار دارد « عضله راست شکمی » نامیده میشود که به شکل نوار باریکی است و از دنده های پایین شروع شده و به استخوان عانه (ناحیه شرمگاهی) متصل می شود

در قسمت کناره های شکم دو عضله مورب وجود دارد که عضله « مورب داخلی »  و « مورب خارجی» نامیده می شود .این عضله ها به عضله راست شکمی در انجام وظایفش کمک می کند

در زیر عضلات مورب شکمی « عضله عرضی شکمی » قرار دارد ، این عضله به استخوان لگنی و بافت هایی که عضلات ستون فقرات را پوشش می دهند متصل می شوند و به صورت افقی کشیده می شوند

عضلات اغلب با یکدیگر همکاری می کنند بنابر این هر حرکتی که ناحیه شکم را در بر می گیرد، باعث فعال شدن تمام عضلات می شود . برای مثال در حرکت درازنشست قسمت بالایی عضله راست شکمی اهمیت بیشتری دارد در حالی که در حرکت خم کردن یا حرکت دادن لگن قسمت پایین عضله راست شکمی و تارهای بیرونی عضله مورب خارجی بیشتر فعال می شوند . حرکت های چرخشی به عضلات مورب شکم مربوط می شود در حالی که عملکرد همزمان عضلات عرضی و مورب شکمی باعث می شود شکم به داخل کشیده شود ، عضله عرضی برای برای صرفه و عطسه کردن نیز به کار می شود

چند نکته

*هنگامی که به پشت خوابیده اید عضله راست شکمی، بالا تنه را خم می کند و باسن را بلند می کند

*عضلات مورب شکمی باعث حرکت های چرخشی می شود

*عضله عرضی شکم را به داخل می کشد

 در تمرینات شکمی عضلات  ران نیز موثر است که از مهمترین آنها می توان به عضله خم کننده ران یعنی سوئز خاصره اشاره کرد که بیش از این به این عضلات نمی پردازم

تقویت موثر عضله

 برای اینکه عضله قوی تر شود باید بیشتر و سخت تر از آنچه در کارهای روزانه از آن استفاده می شود ، به کار گرفته شود. هنگامی که چنین اتفاقی می افتد گفته می شود عضله با « بار اضافه »  به کار گرفته شده است . برای رسیدن به این سطح و درجه از فعالیت عضله ، تعیین نوع تمرین ، مدت زمان تمرین، میزان تکرار و شدت آن بسیار مهم است. تمرین اندک برای رسیدن به هدفی که دنبال می کنید کافی نخواهد بود همچنین تمرین بیش از حد نیز باعث خستگی مفرط خواهد شد که به احتمال زیاد در نهایت به مصدومیت و آسیب منجر می شود

اصول تمرینهای اختصاصی

 این نکته را باید در نظر داشت که قبل از انجام هر گونه تمرین قدرتی مربوط به عضلات تنه ، این عضلات باید توانایی نگه داری ستون مهره ها را در وضعیتی پایدار داشته باشند. بنابراین در ابتدا برنامه تمرینی روی عضلاتی است که مسئول حفظ و پایداری هستند. در این مرحله انجام حرکت های سریع مانند درازنشست می تواند باعث آسیب دیدگی ستون مهره ها شود

حرکت های سریع مخصوص پایداری نیستند و تا زمانی که توانایی لازم را در پایداری ستون فقرات و چگونگی کنترل آن را بدست نیاورده اید حرکت های سریع خطرناک هستند . هنگامی که پایداری عضلات تنه تقویت شد می توان حرکت ها را آغاز کرد . در ابتدا این حرکت ها آهسته و کنترل شده هستند و سپس سرعت و قدرت نیز به این عوامل افزوده می شودند . در این مرحله ، حرکت ها مانند حرکت هایی است که در ورزش به کار می رود . با این روش تمرین های انجام شده اختصاصی خواهد بود . یکی از اهداف این برنامه های تمرینی ، بهبود استاندارد تمرین های عضلات شکم است تا تمرین ها را برای این ناحیه از بدن ایمن تر و موثر تر باشد

گرم کردن

 قبل از شروع هر گونه تمرینی باید به چندین نکته در مورد آماده سازی توجه کنید بدن ما نیاز به زمان دارد تا از حالت سستی و استراحت خارج شود و به مرزی برسد که برای روبرو شدن با سختی های تمرین کاملا آماده باشد

وقتی بدن سرد است بافت های بدن سفت تر و انعطاف پذیری آن کمتر است . در چنین شرایطی مفاصل و عضلات در معرض آسیب دیدگی بیشتر قرار دارند . برای کاهش احتمال آسیب دیدگی ابتدا باید بدن را گرم کرد . هنگامی، گرم کردن موثر است که باعث عرق کردن شود . دویدن آرام ، انجام حرکات ایروبیک ( هوازی یا پویاورزی ) یا پا زدن روی دوچرخه ورزشی ، همگی فعالیت های خوب برای گرم کردن محسوب می شوند

 حال به توضیح تمرینات پایه می پردازم

یادگیری دو حرکت ضروری

 برنامه تمرینی را با یاد گیری دو حرکت ضروری ( چرخش لگن و گود کردن عضلات شکم ) آغاز می شود. این حرکت ها اساس برنامه تمرینی Flat را تشکیل می دهند و اغلب به عنوان بخش هایی از تمرینات پیشرفته دیگری که در شماره بعدی به آن اشاره خواهد شد استفاده می شوند. حرکت های اصولی و پایه اهمیت زیادی دارند زیرا شامل آموزش مجدد مهارت هایی که اغلب فراموش شده اند می باشد. اگر تمرینات عضلات شکم را قبل از یادگیری این مهارت ها انجام دهید کنترل حرکتی شما آنقدر ضعیف خواهد بود که نتیجه آن آسیب دیدگی است بنابراین زمانی که صرف یادگیری تمرین های پایه می شود در آینده با ارزش خواهد بود

 به یاد داشته باشد حرکت های اصولی و پایه، مهرات های تمرینی هستند بنابراین باید از آنها به طور معمول و در طول روز استفاده کرد و انجام آنها را تنها به زمان اجرای برنامه تمرینی محدود نکرد

1- چرخش لگن

 اهمیت چرخش لگن به این خاطر است که کنترل ناحیه کمری ستون مهره ها را در حین انجام تمرین به ما آموزش می دهد. چرخش نادرست لگن در حین انجام تمرین می تواند به انجام حرکت های اضافی در ناحیه کمری ستون مهره ها منجر شود. هنگامی که این چرخش ایجاد می شود باید بتوانید  قبل از ایجاد آسیب آن را اصلاح کنید از آنجا که کنترل دقیق این حرکت بسیار مهم و حساس است حرکت به دو گونه متفاوت نشان داده شده است

الف) چرخش لگن در حال دراز کش

ب  )چرخش لگن در حال ایستاده

الف) چرخش لگن در حالت درازکش

 وضعیت شروع: حرکت را در حالت طاق باز و زانوهای خمیده آغاز کنید. پاها و زانوهای خود را به اندازه عرض شانه از یکدیگر باز کنید. دست ها را با فاصله کمی نسبت به بدن روی زمین قرار دهید

 حرکت: عضلات شکم و سرینی (عضلات باسن) را سفت کنید تا لگن به عقب برود و گودی کمر صاف شود و روی زمین قرار بگیرد.مکث کوتاهی کنید و سپس حرکت معکوس را انجام دهید بدین گونه که عضلات کمر و ران را سفت کنید تا گودی در کمر ایجاد شود . این حرکت را تکرار کنید و سعی کنید حرکت را در حد وسط میان دو وضعیت گودی کمر و صافی آن نگه دارید. این حد وسط همان وضعیت خنثی است

 نکته: حرکت باید نرم و کنترل شده باشد . نه ناگهانی و نه با شتاب زیاد. حرکت ناگهانی باعث اعمال فشار روی ناحیه کمری ستون مهره ها می شود

ب) چرخش لگن در حالت ایستاده

 وضعیت شروع: حرکت را ایستاده آغاز کنید. پا ها را به اندازه عرض شانه از هم باز کنید. دست ها را کنار بدن قرار دهید صاف باستید و قوز نکنید

 حرکت: عضلات شکم و سرینی را سفت کنید تا گودی کمر صاف شود. مکث کوتاهی بکنید و سپس عضلات کمر و ران را سفت کنید تا گودی کمر را افزایش دهید

 نکته:این حرکت باید مختص ناحیه کمر باشد. شانه ها باید صاف وزانو ها ثابت باقی بماند . از هر گونه حرکت جانبی بدن اجتناب کنید. باز کردن دست ها به طرفین به شکل T به حفظ تعادل در این تمرین کمک می کند و هرگونه حرکت ناخواسته را آشکار تر می کند

2-گود کردن عضلات شکم

 عضله عرضی عضله ای است که در پایداری قسمت تحتانی ستون مهره ها نقش مهمی دارد. اغلب این عضله در برنامه های تمرینی استفاده نمی شود اما به کارگیری این عضله قبل از اجرای تمرین های شکم بسیار مهم است .این تمرین را انجام دهید زیرا در کمال تعجب متوجه خواهید شدکه شما کنترل اندکی روی این قسمت از بدن خود دارید

تمرینات گود کردن عضلات شکم عبارت است از

الف) گود کردن عضلات شکم در حالت جهار دست و پا

ب  ) گود کردن عضلات شکم در حالت نشسته

ج  ) گود کردن عضلات شکم در حالت ایستاده

الف) گود کردن عضلات شکم در حالت جهار دست و پا


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله حقوق ورزشی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق ورزشی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق ورزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق ورزشی در word

مقدمه :  
مسؤولیت های قانونی در ورزش  
موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی  
تعریف مسؤولیت  
مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا  
تأثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی  
نقش مقررات ورزشی در مسؤولیت جزایی ورزشکاران  
نکات قابل توجه  
حاکمیت ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی  
آیا خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین در محیط های ورزشی جرم است ؟  
تشدید مجازات خودداری از کمک در ورزش  
قواعد عمومی  
منبع قانونی مسؤولیت مدنی  
مسؤولیت مدنی در ورزش  
آموزش های ورزشی و پیامدهای قانونی ناشی از تعلل در آن (صلاحیت فنی )  
رعایت نکردن اصول آموزشی موجب مسؤولیت قانونی است ( اصل اطمینان ازسلامتی)  
در آموزش ورزشی رعایت اصل سلسله مراتب مهارت ها و حرکات یک اقدام احتیاطی است  
مراقبت از ورزشکاران در فعالیت های ورزشی از دیدگاه مسؤولیت قانونی  
حضور در محل فعالیت لازم مراقبت از ورزشکار است  
مسؤولیت های قانونی مراقبت ، محدود به فعالیت های ورزشی نیست  
تأثیر تعداد ورزشکار در مسؤولیت مراقبت  
به توصیه های زیر توجه نمایید :  
تکالیف قانونی در قبال ورزشکاران مصدوم و بیمار  
ایمنی تجهیزات و لوازم عمومی ورزش  
اماکن ورزشی و خطرات آنها  
توصیه های ایمنی برای اماکن ورزشی  
رعایت توصیه های ایمنی ذیل الزامی است .  
مسؤولیت مراقبت از ورزشکاران در خارج از زمین های ورزش  
توصیه های ذیل در راستای این بایدوظیفه مؤکدا باید مورد توجه باشد .  
مسؤولیت داوران بر اساس مقررات ورزشی  
بیمه حوادث در ورزش  
اقدامات حقوقی مدیران ورزشی پس از وقوع حادثه  
گزارش سانحه  
استشهاد از شهود حادثه  
در تهیه استشهاد از شهود به نکات ذیل توجه شود :  

مقدمه

   مشاهد حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان  می داد  که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود

امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .


مسؤولیت های قانونی در ورزش

فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو     بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامع ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گستر   آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامع ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامع ورزش نیز جلوگیری کرد

حقوق ورزش به مجموع مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالع حقوق ورزش ، به جامع ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد

موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی

« قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامع ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(1) و به بیان دیگر مجموع قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد

قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت

بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است

 

تعریف مسؤولیت

مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند

از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهد او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است

نتیج این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت  جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست

پس مسؤولیت  جزایی نتیج ارتکاب جرم است و نتیج قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم نماییم

قانون گذار  ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میل بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجرب کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است

هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد

مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود

مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا

از مطالع بند 3 ماده 32 چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(1) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیز انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد

توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد

پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ، زدن ضربه با پا در تکواندو ، تنه زدن در فوتبال ، سد کردن در ورزش های دسته جمعی ، کف پا گرفتن در فوتبال ، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز یا ممنوع در کشتی و جودو و همه وهمه در زمر عملیات ورزشی محسوب می شوند زیرا در مقررات ورزش ها صریحاً از آنها نام برده شده و بعضی را مجاز و پاره ای را ممنوع اعلام کرده اند . ولی این به معنی آن نیست که هر حرکتی که از سوی ورزشکار در حین فعالیت ورزشی سر زند لزوماً عمل ورزشی تلقی گردد و لذا فحاشی کردن ، ایراد ضرب به داور یا حریف و امثال آنها هر چند در محدود فعالیت های ورزشی و توسط ورزشکار صورت گرفته ولی به دلیل این که ذاتاً ورزشی محسوب      نمی شود از ردیف عملیات ورزشی مورد نظر قانون گذار خارج و با عواقب آن مانند یک جرم عادی که در خارج از  زمین های ورزشی صورت گرفته برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد

پس اگر یک قهرمان شیرجه یک فرد مبتدی را از بالای مرتفع شیرجه به طور ناگهانی به پایین پرتاب کند و نامبرده در نتیج ترس فوت نماید و به شناگری نیز برخورد کند و وی را بکشد . قهرمان شیرجه به اتهام دو قتل محاکمه خواهد شد و عنوان قهرمانی وی و یا حضور ناجی استخر و نیز داشتن انگیزه شوخی مؤثر در اصل مسؤولیت او نخواهد بود . اکنون این سؤال مطرح می شود که فرق میان این گونه اقدامات و عملیات با خطاهای ورزشی از نظر جرم بودن و مجازات مرتکب چیست ؟

پاسخ این است که در حرکات غیر ورزشی حادث در میادین ورزشی مانند کتک کاری ، فحاشی و غیره از ورزشکار خاطی هیچ گونه استدلالی در استناد به بند 3 ماده 32 قانون راجع به مجازات های اسلامی پذیرفته نمی شود . در حالی که در عملیات ورزشی خطا در بسیاری از موارد ، ورزشکار مرتکب می تواند برای اثبات جرم نبودن عمل خود و یا حداقل عمدی نبودن آن به استناد بند 3 ماده 2 اقامه دلیل نماید

پس نتیجه می گیریم که عملی از نظر حقوقی ، ورزشی محسوب و مشمول بند 3 ماده* 32 می شود  که اولاً از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد . ثانیاً در حین انجام فعالیت های ورزشی باشد . ثالثاً عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمر حرکات ورزشی باشد و علاوه بر سه شرط مذکور اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد . بنابراین مشت زنی حرفه ای و یا بعضی از سبک های کاراته غیر مجاز اعلام شده ، اصولاً ورزش محسوب نمی شوند

تأثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی

انتخاب زمین چمن فوتبال برای پرتاب نیزه و چکش صرفاً به خاطر وسیع بودن فضای آن نیست ، بلکه این امر که نیزه و چکش پس از برخورد با زمین سخت سرعت بیشتری پیدا ننموده و موجب صدمه به افراد دیگر نشود مورد نظر بوده است . بنابراین اگر نیزه یا چکش را در زمین پوشیده از برف و یخ زده پرتاب نماییم و قهراً پس از برخورد با یخ و افزایش سرعت به افراد دیگر برخورد نماید و مشخص گردد که بر اثر سرعت فوق العاده حاصل از برخورد چکش با سطح سخت و لغزنده امکان فرار از صحنه برای مصدوم نبوده است پرتاب کننده مسؤول عواقب قانونی امر است و بر حسب نتایج حاصل از رعایت نکردن شرط مکان متناسب مجازات خواهد شد . اکنون با این توضیح می توانید مصداق های متعددی را در زمین ورزش های مختلف بیان نمایید

در مورد مکان ورزش علاوه بر کیفیت ، مسئله کمیت نیز مطرح است مثلاً تشک کشتی و ژیمناستیک اگر علاوه بر کیفیت قابل قبول از مساحت کوچک و نامناسبی برخوردار باشد موجب مسؤولیت خواهد بود

نکت دیگر این که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط مکان تفاوتی نمی کند که ورزش بومی باشد یا بین المللی و لذا اگر کشتی با چوخه روی زمین سنگی صورت گیرد از نظر مسؤولیت تفاوتی با کشتی معمولی ندارد و در خصوص ورزش های بومی که معیارهای بین المللی در دست نیست قاضی محکمه به مقررات عرفی مراجعه می نماید و در عین حال چنانچه پرونده ای در دادگاه مطرح شود که حادثه در نتیج نامطلوب بودن مکان ورزش صورت گرفته باشد قاضی الزامی ندارد که در چارچوب خشک مقررات محبوس باشد بلکه او سعی می کند با توجه به مقررات ، واقعیات ، عرف و امکانات رأی صادر نماید

نقش مقررات ورزشی در مسؤولیت جزایی ورزشکاران

به موجب نص صریح بند 3 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد،جرم محسوب نمی شود

بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن است که هر          حادثه ای[1]که در نتیج نقض مقررات در ورزش حاصل شود ، جرم است و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد

نکات قابل توجه

1 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی جرم نخواهد بود که عملیات بر اساس مقررات انجام گرفته باشد و به دیگر سخن ، ورزشکاران مسؤولیت تمامی عواقب اعمال خطای خود را که در نتیج نقض مقررات حاصل شده است خواهند داشت

2 ـ ارتکاب عمدی و یا غیر عمدی یک حرکت ورزشی خلاف مقررات در اصل مسؤولیت پذیری ندارد بلکه تأثیر آن فقط در میزان مجازات خواهد بود اگر عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود و اگر غیر عمد باشد مرتکب به سایر مجازات ها محکوم خواهد شد

3 ـ اگر یک عمل ورزشی منجر به نقص عضوی شود و داور مسابقه آن حرکت را خطا به حساب نیاورده باشد این نظر داور نمی تواند مانع اعمال شکایت مصدوم شود و دادگاه نیز بنابر اعتراض شاکی به نظریه داور رسیدگی و مجدداً در مورد خطا بودن یا نبودن حرکت از کارشناسان دیگر استعلام نظر خواهد نمود

4 ـ در بعضی از ورزش ها یک حرکت دارای چند مرحله است و هر مرحله مشمول مقررات ویژه ای است و لذا تحقق حادثه در مرحله موجب مسؤولیت خواهد بود و صحت هر مرحله تأثیری در خطا بودن مرحله بعدی از نظر میزان مسؤولیت نخواهد داشت . مثلاًدر پرتاب نیزه پرتاب کننده نباید از خط مربوطه پا را جلوتر بگذارد اما رعایت این قاعده خاتمه این کار نیست بلکه نیزه باید در محدوده مقرر فرود آید و ثانیاً به نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است . بنابراین اگر پرتاب کننده پایش از خط عبور نکند اما نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد بدون تردید مسؤولیت تمامی صدمات به عهده اوست و ادعای او مبنی بر این که قانون اولیه را رعایت نموده رافع مسؤولیت وی نخواهد بود.[2]

حاکمیت ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی

 در پاره ای موارد ، عمل ورزشی با هیچ یک از مقررات مغایرتی ندارد ولی قانون ورزشکار مرتکب را مسؤول می داند زیرا رعایت احتیاط های لازم و متعارف را ننموده وبه عبارت دیگر در این فرض عملیات ورزشی کاملاً براساس مقررات مربوطه اجرا ورزشی است . ولی ورزشکار به عمد و یا به دلیل بی مبالاتی و بی توجهی به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه گردیده است

اگر در جریان تمرین فوتبال و سایر رشته های ورزشی در حیاط کوچک مدرسه بر اثر برخورد توپ به شیش کلاس آسیب هایی به دانش آموزان برسد مسؤولیت متوجه بازیکنی است که شوت کرده است و او نخاهد توتنست از مسؤولیت خود به استناد این که زدن توپ با پا خطا نیست رهایی یابد . یا مسؤولیت آسیب دیدگی کودکی که بر اثر ضرب توپ بازیکنی که برای دروازه بان ارسال کرده است به عهد بازیکن ارسال کنند توپ خواهد بود . در این فرض هم هر چند ارسال توپ برای دروازه بان خطای فوتبال به حساب نمی آید ولی بی توجهی بازیکن به حضور کودک در کنار دروازه بی احتیاطی محسوب می شود هر چند کودک بدون اجازه در آنجا حضور یافته باشد

در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده باشند اجاز داور ، رافع مسؤولیت پرتاب کننده نیست و علاوه بر ورزشکار خاطی داور نیز پاسخگوی بی توجهی خود می باشد

آیا خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین در محیط های ورزشی جرم است ؟

به موجب ماده واحده تحت همین عنوان کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخاطرت جانی خودداری نمایند بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می گردند بدون این که حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند

از دیدگاه حقوقی علت مجازات خودداری از کمکی است که قانون تجویز نموده و از نظر اخلاقی که در واقع مبنای اصلی و انگیزه قانون گذار بوده است بی تفاوتی و رفتار غیر انسانی و غیر مسؤولانه اشخاص نسبت به مصدومین     می باشد

علت اصلی طرح این ماده در درس حقوق ورزشی توجه به رسالت تربیت بدنی است . رسالت تربیت بدنی تن پروری و توجه صرف به تن نیست ، رسالت تربیت بدنی تحقق بخشیدن به ابعاد انسانی و شکوفا ساختن استعدادهای او در گام نهادن در مسیر خلافت خداوند و گذشتن از مقام فرشتگان و حتی مقربین آنهاست . بدیهی ترین وظیف انسان ورزشی ، احساس مسؤولیت در مقابل بندگان خداست . بنابراین بی تفاوتی مربی ،ورزشکار ، سرپرست ، معلم تربیت بدنی ، داور و امثال آنها نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او مسؤولیت های خطیری را در مقایسه با اشخاص عادی متوجه او می کند

تشدید مجازات خودداری از کمک در ورزش

قانون گذار برای دو گروه از اشخاصی که شاهد وجود خطر جانی برای دیگران بوده اند قائل به تشدید مجازات گردیده است که عبارتند از

الف ـ کسانی که به اقتضای حرف خود می توانسته اند کمک مؤثری بنمایند و اوضاع و احوال بر ضرورت کمک آنها دلالت داشته است اما خودداری نموده اند . بنابراین تشدید مجازات شامل کلیه کسانی است که به دلیل تخصص خود قادر به مساعدت بوده اند ولی هیچ گونه سمت یا مسؤولیت و یا وظیفه ای در این مورد نداشته اند . این گروه عبارتند از

1 ـ مدیران ورزش هریک از اماکن ورزشی که دارای تخصص کمک های اولیه هستند

2 ـ مربیان و معلمان تربیت بدنی در رشت تخصصی خود در صورت نیاز به کمک آنها مانند مربیان شنا یا ناجیان غریق که در محل استخری بدون داشتن مسؤولیت ، حاضر بوده و شاهد غرق شدن شناگری باشند

3 ـ مربیان یا کسانی که در گروه پزشکی دارای تخصص کمک رسانی به افراد در معرض خطر جانی هستند صرف نظر از این که برای تماشا یا ملاقات و مواردی مشابه در اماکن ورزشی حاضر باشند

4 ـ سایر اشخاص که دارای تخصیص هایی می باشند که به اقتضای حرف خود می توانند کمک مؤثری بنمایند . مجازات این افراد در صورتی که از حرف خود در رفع مخاطرات جانی یا جلوگیری از تشدید آن اقدام ننمایند از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال است که نسبت به مجازات اشخاص عادی که عبارت از حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال می باشد شدیدتر است

ب ـ گروه دوم افرادی که مجازات آنها اشد است و کسانی هستند که بر حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند ولی از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند . این اشخاص بر خلاف گروه اول بر حسب وظیفه و یا به حکم قانون ملزم به کمک هستند ولی به وظیفخود و یا به تکلیفی که قانون برای آنها مقرر نموده است عمل نمی کنند .   [3]

اشخاص ذیل مشمول مجازات مذکور می باشند

1 ـ داوری که از ورود مربی یاپزشک برای درمان بازیکن مصدوم که در معرض خطر جانی است جلوگیری می کند

2 ـ پزشکی که از درمان بازیکن تیم مقابل که به شدت مصدوم است خودداری می نماید

3 ـ مربی یا سرپرستی که از درمان بازیکن مصدوم خود توسط پزشک تیم مقابل یا پزشک حاضر در ورزشگاه جلوگیری می نماید

4 ـ مربی یا سرپرستی که از اعزام سریع ورزشکار مصدوم و در معرض خطر جانی به مراکز درمانی خودداری می کند

در کلیه مواردی که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت مرگ یا تشدید نتیجه صدمه و یا وارد شدن صدمه ، شرط تحقق محکومیت خودداری کننده از کمک نیست بلکه به صرف این که خودداری یا جلوگیری از کمک به اثبات رسید، برای محکومیت کافی خواهد بود

قواعد عمومی


(1) مقدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالع حقوق ورزش ، به جامع ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .

 (1)       مقصود از ورزشکار در حقوق کسی است که در حال انجام فعالیت در یکی از رشته های ورزشی کشور در چارچوب مقررات است

عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد

*  بند 3ـ ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی : حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفتی نداشته یاشد

 بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن است که هر حادثه ای که در نتیج نقض مقررات در ورزش حاصل شود ، جرم است و ورزشکار متخلف برحسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد

در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده باشند اجاز داور ، رافع مسؤولیت پرتاب کننده نیست و علاوه بر ورزشکار خاطی داور نیز پاسخگوی بی توجهی خود می یاشد

کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخا طرات جانی خودداری نمایند بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می گردند بدون این که حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله حقوق و مجازات در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق و مجازات در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق و مجازات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق و مجازات در word

مقدمه  
تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه  
«سیر تاریخی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»  
تبصره‌ی 3 و مصادیق آن  
مصادیق تبصره 3  
ماده 507  
بررسی ماده 521  
«بررسی ماده‌ی 531»  
«بررسی ماده 585»  
«سبب‌های تخفیف مجازات»  
1- غدرهای تخفیف دهنده  
2- کیفیات مخفف:  
وضع خاص متهم یا سابقه‌ی او:  
نتیجه‌گیری:  

مقدمه

این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است

  کاین همه درد نها است و مجال آه نیست

زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای‌ فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد

بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند

درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست

اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود

در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند

البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد

بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد

هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است

پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی  ماده‌ی  عمومات ماده‌ی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی‌ آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی 3 ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی 3 با مصادیق ماده‌ی 22 خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم


تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه

از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده می‌شود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامه‌ی حدی از حدود الهی از 40 روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن درباره‌ی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب می‌کند» . [1]

بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سخت‌گیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعده‌ی در 6 ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمی‌توان اجرای حد کرد. [2] بنابراین «قاعده‌ی در 6 » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‌گیری از جرم است

با این حال گاهی مواردی دیده می‌شود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف می‌دهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره 4 ماده 198 اینگونه بیان می‌دارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیش‌بینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد . این پیش‌بینی قانونگذار شبیه آنچه در بند 6 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش‌بینی شده است می‌باشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می‌سازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف می‌دهد پیش بینی قانونگذار در تبصره‌ی 4 با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات‌های حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،‌وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانسته‌اند. [3] لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمی‌ماند. [4] [5]

با این حال با توجه به قدمت این نوع پیش‌بینی می‌توان آن را جزو نوآوری‌های حقوق اسلام دانست ولی پیش‌بینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص می‌توان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب می‌کند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیده‌ی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیه‌ی بازگشت ناپذیر به روحیه‌ی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزه‌ی با پدیده‌ی جنایی خصوصا به صورت دسته‌جمعی و سازمان یافته‌ی آن

بنابراین گنجاندن سبب‌های تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر می‌رسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست

از مهمترین دلایلی که می‌توان آن را عامل عمده‌ای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازات‌های سالب آزادی یعنی زندان‌ها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی می‌دهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند. [6] از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و ; ملاحظه می‌گردد بنابراین می‌توان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیله‌ی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت،‌ محیط و آلت جرم مبدل گشته است. [7]

پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازده، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد

1- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان 2- انحراف‌های اخلاقی و جنسی در زندان 3- تاثیر زندان بر محله‌های اطراف 4- خشونت‌های زندان 5- طرد اجتماعی و بیکاری 6- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیه‌ی انتقام گیری در زندانیان و خانواده‌های آنان 7- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی 7- پیامدهای اقتصادی زندان 8- تاثیرهای زندان بر خانواده‌ی محکوم 9- تراکم زندانیان و کمبود فضا و ; [8]

تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شده قانونگذاران را به ارائه‌ی راه حل‌هایی در این زمینه با اعمال روش‌های جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است

«مراحل دادرسی‌های جزایی در ارتباط با مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر می‌آید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد [9]

تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان می‌کند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنه‌ی بزهکاری به اجرا گذاشته نمی‌شود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیه‌های متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمام‌تر پیش بینی کرده‌اند. [10] آئین دادرسی کیفری در برهه‌ای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمه‌ی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد. [11]

آنچه از این مباحث نتیجه گرفته می‌شود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همه‌ی مراحل پنج‌گانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط می‌تواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی می‌تواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصره‌ی یک ماده 22 است که مقرر می‌دارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»

لکن باید متذکر شوم که در مرحله‌ی اجرای حکم خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفه‌ی مهم به خوبی موفق گردند. [12] ولی این حمایت معنوی در مرحله‌ اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستم‌های حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحله‌ی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصره‌ی یک ماده‌ی 22 بندهای شش‌گانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است

نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی می‌شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر می‌گذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می‌شود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر می‌شود. ولی قاضی برای صدور حکم‌گاه با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد زیرا همیشه نمی‌توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همه‌ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می‌شود مسائل متعددی پیش می‌آید که هر یک در جای خود می‌تواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بی‌آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.[13]

«سیر تاریخی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

از مطالعه‌ی قانوان مجازات عمومی می‌توان دریافت که ماده‌ی 22 قانون فعلی بهتر و خلاصه‌تر از ماده 45 و 46 قانون مجازات عمومی تدوین شده و علت آن را شاید به عقیده‌ی خودم بتوان اینگونه بیان کرد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و لزوم تجدید نظر در قوانین حکومت قبلی و مطابقت بیشتر آن با حقوق اسلامی و تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات [14]و ;. دیگر جایی برای تقسیم بندی قانون مجازات عمومی (با اصلاحات 1352) بر حسب نوع جرم یعنی جنایت ، جنحه و خلاف که نوع و میزان هر یک از شدید تا ضعیف یعنی بر اساس شدت نسبی مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود نباشد. [15] البته نمی‌توان گفت تقسمی جرایم به قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات با تقسیم آنها به خلاف و جنحه و جنایت منافات دارد بنابراین تقسیم بندی اخیر منسوخ است. [16]

به هر حال برای پرهیز از اطاله‌ی کلام ، علاوه بر حذف ماده‌ی 46 در قانون مجازات اسلامی و بالتبع تبصره‌ی 2 آن ماده که از لحاظ کلی مشابه با تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 قانونی فعلی است لیکن تغییری جدی در تبصره‌ی 2 ماده 45 داده نشده و به همان شکل، موضوع تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ق. م. ا قرار گرفته است

بنابراین تنها تغییر جدی نسبت به قسمت اصلی ماده 45 ق. م . ع صورت گرفته است. که آن هم ناشی از تقسیم بندی ق. م . ا اشاره شده در فوق می‌باشد

تبصره‌ی 3 و مصادیق آن

همانطور که قبلا گفتم ق. م . ا در ماده‌ی 22 بیان تبصره‌ی 3 مقرر داشت : «چنانچه نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»

به نظر نگارنده اشکالاتی در بادی نظر بر این تبصره وارد است که بیشتر به شکل نگارش این ماده بر می‌گردد

از نظر شکلی مشکل موجود به این امر بر می‌گردد که چه دلیلی داشت قانونگذار با وجود این ماده موادی را در قانون مرتبط با تخفیف مجازات پیش‌بینی کند؟ مگر عنوان کتاب اول چیزی دیگری غیر کلیات است

سوال دیگر اینکه چرا دادگاه نمی‌تواند دوباره با استناد ماده‌ای خاص مجازات را تخفیف دهد؟

برای     پاسخ به این سوالات بهتر است ابتدا به مصادیق تبصره‌ی 3 یا همان مواد خاص مدنظر قانون بپردازیم سپس به این سوالات پاسخ بگویم

مصادیق تبصره

در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است از جمله تفاوت‌های بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد. دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 نمی‌توان دوباره مجازات را تخفیف داد. [17] این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد. [18] بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمره‌ی سبب‌های تخفیف مجازات قرار می‌گیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث می‌شود

در هر حال قانونگذار در این مواد خاص صحبت از تخفیف به میان آورد ولکن بی‌ارتباط با جهات مخففه در ماده‌ی 22 نیست . دیگر اینکه قانونگذار در تبصره‌ی 3 مطلقا بیان داشته «نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده ;.» پس باید گفت از نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ممکن است به عنوان عذر تخفیف دهنده یا همان معاذیر قانونی جهت عنوان ماده‌ای خاص بیان شده باشند که بی‌ارتباط با مصادیق این ماده نباشد و در راستای هدف کلی تخفیف مجازات که تامین مصالح اجتماعی از حمله پیشگیری از وقوع جرم است باشند. بحث مفصل‌تر در مورد معاذیر قانونی و کیفیات مخففه، در مقایسه‌ی تبصره‌ی 3 یا مفاد ماده‌ی 22 خواهد آمد

ماده


[1] – میزان الحکمه 2/

[2] – ر.ک : مجله‌ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،‌ اجرای علنی مجازات‌ها ، گفتگو با
آیت ا; مرعشی ص

[3] – شیخ طوسی این نظر را هم «خلاف» و هم در «مبسوط» اظهار داشته است

[4] – برای مثال رجوع کنید ، جواهر الکلام ، ج 41 ، ص 554-

[5] – میر محمد صادقی ،‌حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ص

[6] – ر.ک : گودرزی ، محمدرضا ، مجله‌ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره 10 و
ص

[7] -  ر.ک : همان منبع ص 111 و ص

[8] – نگاه کنید : ماده‌ی یک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب

[10] – ر. ک : آخوندی محود ، آئین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)‌ص

[12] – ر.ک : صلاحی ، جاوید ،‌کیفر شناسی ص

[13] – نوربها، رضا ، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی ص

[14] -  نگاه کنید : ماده‌ی 12 ق. م. ا

[15] – ر.ک : اردبیلی  ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ،‌ص

[16] – نظریه‌ی شماره‌ی 889/7 – 9/2/65 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه

[17] – ر.ک : زراعت ،‌عباسی ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ص

[18] -  ر.ک : اردبیلی ، محمد عیل ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله خشونت ورزشی و راه های پیشگیری آن در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خشونت ورزشی و راه های پیشگیری آن در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خشونت ورزشی و راه های پیشگیری آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خشونت ورزشی و راه های پیشگیری آن در word

انواع پرخاشگری در ورزش  
3- خشونت  
4- خشونت ورزشی   
انواع خشونت  
چارچوب نظری پرخاشگری و خشونت در ورزش  
تبیین خشونت  
تبیین خشونت ورزشی  
اوباشگری و فوتبال  
خشونت و داوری مسابقات  
مطبوعات و خشونت ورزشی  
کنترل خشونت و راهکارهای پیشگیری آن  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله خشونت ورزشی و راه های پیشگیری آن در word

1-     ارونسون، الیوت ( 1369 ). روان شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد

2-     احمدی، حبیب ( 1382 ). جامعه شناسی انحرافات، تهران: سمت

3-     افتخاری، اصغر ( 1379 ). خشونت و جامعه، تهران: نشر سفیر

4-     دوفرانس، ژاک ( 1385 ). جامعه شناسی ورزش، ترجمه عبدالحسین ینک گهر، تهران: انتشارات توتیا

5-     سفرز، برنهارد ( 1383 ). مبانی جامعه شناسی جوانان، ترجمه کرامت ال.. راسخ ،تهران: نشر نی

6-     طاهری، محمد علی ( 1385 )‌. خشونت ساختاری و فرآیند عدالت کیفری، تهران: انتشارات محراب فکر

7-     کریمی، یوسف ( 1373 ). روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات بعثت

8-     محسنی تبریزی، علی رضا ( 1383 ). وندالیسم، تهران: انتشارات آن

9-     نادریان جهرمی، مسعود ( 1384 ). مبانی جامعه شناسی در ورزش، اصفهان: انتشارات هنرهای زیبا

10- نجفی ابرند آبادی، علی حسین ( 1379 ). دوران گذار، خشونت و امنیت عمومی، مجله امنیت، شماره 11-12، تهران: وزارت کشور

11- همتی نژاد، مهرعلی و سایرین ( 1379 ). بررسی عوامل پرخاشگری در میدان های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران، تماشاگران و متخصصان تربیت بدنی، تهران: فصلنامه المپیک

12-    Bredemeier, B. J. ( 1983 ). Athletic aggression: A moral concern. In J. Goldstein ( Ed. ), Sport violence ( pp. 47-81 ) .New York , NY: Springer-Verlag

13-    Cambell, H. ( 198 ). Blacks Law Dictionary, London

14-    Cox, R. H. ( 1990 ). sport psychology; Concepts and applications ( 2 nd ed. ). Dubuque, IA: Wm. C. Brown

15-   Hearn,  J. ( 1999). the Violences of Men: Men Doing, talking and responding to violence against known women , Norway: In 7 th International interdisciplin any congress on women

16-   Hoffman, J. P. Ireland , T.O and widom, C.S ( 1994 ). Traditional socialization Theories of Violence:  A critical Examination In ‘ male Voilence ” , London: Rontledge

17-   Lauer , H. L. Lauer, J. C. ( 2002 ). Social Problems and the Quality of life , London: McGraw Hill

18-   Leonard, Wilbert Marcellus. ( 1998 ) A Sociologicl Presptive of sport ( Third Edition 0 . New York, Macmillan Publishing Company

19-    Mchaughlin, E. Muncie, J. Hughes m G. ( 2004 ). Criminological perspectiues, London: sage publication

20-    Orwell, G. ( 1950 ). The sporting spirit. Schooting an elephant, New York: Harcourt, Brace

21-   Taylor, S. H. ( 2004 ). social Psychology , peking: peking University Press

22-   Terry, Peter C. and Jakson, John J. ( 1985 ) The Determinants and Control of Violence in Sport . Quest , 37 ( 1 ) 27-

23-    Thomson, D. ( 2004 ) crim and Ddeviance, Oxfor: Oxford University

24-   Tulloch, M. ( 1993 ) . Violence in the Home and on the sports Field: ( paper ) . second National conference on violenc. Canberra, NY: Springer- Velag

مقدمه

امروزه ورزش و فعالیت های مربوط به آن، زمان و انرژی فراوانی از افراد هر جامعه را به خود اختصاص داده و جایگاهی مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده است. رقابت های ورزشی، ورزشکاران و تماشاگران را در وضعیت هایی قرار می‌دهند که ممکن است قواعد، هنجارها و تقسیم کارهای رایج به آسانی نقض و به رویارویی های پرخاشجویانه و خشونت آمیز منجر می‌شود. بین فعالیت های ورزشی گوناگون در ورزش فوتبال بیش از سایر رشته های ورزشی رفتار خشن و پرخاشجویانه، به ویژه بین طرفداران و هواداران تیم های فوتبال مشاهده می‌شود

اهمیت و کارکردهای ورزش

ابعاد چندگانه اهمیت و کارکردهای ورزش عبارت است از

1- با فعالیت های ورزشی می‌توان به توانایی خود در زمینه های گوناگون از جمله پایداری، قدرت، سرعت و تحرک پی برد

2- ورزش به انسان می‌آموزد که بر ناکامی های خود غلبه کند و نیروهای خود را برای دست یابی به اهداف خاص تمرکز دهد

3- با فعالیت های ورزشی، ارزش ها و نگرش ها درباره اندام، حرکت هماهنگ رفتار سالم بهداشتی و رفاقت و کار جمعی تقویت می‌شوند

4- عمل ورزشی می‌تواند سبب افزایش ظرفیت های انسانی شود و انسان را در فرار از گرفتاری‌های روزمره یاری دهد. ( سفرز، 1383: 220 – 219 )

کارکردهای جامعه شناختی ورزش

کارکرد ورزش در ابعاد فردی و گروهی موضوع، مطالعات و تحقیقات در جامعه شناسی ورزش[1] است. کارکرد تربیت بدنی و ورزش در جامعه از دو جنبه قابل بررسی و مطالعه است

الف ) کارکرد تربیت بدنی و ورزش در ابعاد فردی: در این نوع کارکرد تاثیر ورزش در پرورش صفات و ویژگی های فردی همچون پرورش خصوصیات اخلاقی، رشد شخصیت، اعتماد به نفس، پذیرش مسئولیت مورد بررسی قرار می‌گیرند

ب) کارکرد تربیت بدنی و ورزش در ابعاد اجتماعی: در این نوع کارکرد تاثیر و یا رابطه این پدیده با فرآیند اجتماعی شدن، ورزش و تحولات اجتماعی، وحدت ملی، افزایش سطح بهداشت جامعه، رشد اقتصادی و غیره مورد بررسی وتحلیل قرار می‌گیرد. ( نادریان جهرمی، 1384: 35 )

ژاک دوفرانس ( 1385 ) کارکردهای اجتماعی  ورزش را در دو بعد ” کارکردهای بدنی ” و ” کارکردهای نمادین ورزش ” طبقه بندی می‌نماید. در بخش اول کارکردها به کارکرد سلامتی و در بخش دوم به کارکردهایی چون هویت جمعی، چهره های حماسی و رویدادهای افسانه ای اشاره می‌نماید

تعریف مفاهیم

1- ورزش [2]

ارائه یک تعریف جامع و کامل از ورزش بسیار مشکل است بخصوص اگر قصد باشد این تعریف مورد قبول همگان واقع شود. پاول ویس[3]  در تعریف ورزش می‌نویسد: ” ورزش به مجموعه فعالیت های منظم و حساب شده جسمانی اطلاق می‌شود که دارای قوانین و مقررات معین و مشخص، سازمان یافته و تشکیلاتی می‌باشد که در آن مهارت های حرکتی وتوانایی های جسمانی آشکار می‌گردد و تا حدودی انتفاعی می‌باشد. ( نادریان جهرمی، 1384 به نقل از: ویس، 1989 ) صاحب نظرانی چون نیکسون[4] ” ورزش را هر گونه فعالیت، تجربه، فعالیت های شرکت های تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام، تفریح، فعالیت های قهرمانی و اوقات ” می‌دانند

2- پرخاشگری

برخی از صاحبنظران، پرخاشگری را واکنشی غریزی [5] به هجوم، ناکامی و رقابت برای دستابی به منابع می‌دانند که عمدتاً ز طریق برخورد بدنی تجلی می‌یابد

کوکس( cox,1990 )  پرخاشگری را مل می‌داند که هدف مستقیم آن صدمه و آسیب رساندن به دیگری است. لاور ( lauer, 2002 ) پرخاشگری را که محصول ناکامی[6] است عملی می‌داند که به آسیب عمدی دیگران منتهی می‌شود. البته این آسیب مکن در انواع شیوه ها پیاده شود و حتماً متضمن آزارهای روانی نظیر تحقیر، توهین و فحاشی نیز شود

تیلور ( Taylor, 2004 ) نیز پرخاشگری را هر نوع عملی می‌داند که به قصد آسیب رساندن به دیگران انجام می‌گیرد

انواع پرخاشگری در ورزش

پرخاشگری در عرصه فعالیت های ورزشی به شکل ابزاری و بازتابی و یا کلامی  فیزیکی تجلی می‌یابد و از سوی افراد حاضر و شرکت کننده در رویدادهای ورزشی در قبال سایر بازیکنان، تماشگران، مربیان، مقامات ورزشی، عامه مردم و اموال صورت می‌گیرد

ارونسون ( 1369 ) با تمایز بین دو نوع پرخاشگری، یعنی پرخاشگری ابزاری و بازتابی یا عاطفی، امکان وقوع هر دو را در عرصه ورزش متذکر می‌شود. پرخاشگری بازتابی ( reactive/ reflexive aggression ) ضرب و جرح و ایجا درد و رنج، ابزاری برای دست یابی به هدف های گوناگونی مانند پاداش مادی، پیروزی، افتخار یا تحسین باشد. این نوع پرخاشگری، خشونتی غیر احساسی و هدف آن انجام وطیفه است

لئونارد ( Leoard, 1988 ) که به دو نوع پرخاشگری ابزاری و واکنشی توجه دارد بر این عقیده است که پرخاشگری ابزاری، غیر عاطفی[7]  و وظیفه محور[8] است و پرخاشگری واکنشی که تحت تاثیر احساس می‌باشد که هدف آن آسیب رساندن است

بنابراین، هرگاه طرفداران تیمی با هدف تضعیف روحیه بازکنان تیم حریف بخواهند زمینه ای برای پیروزی تیم خود ایجادکنند، شعارهای تحقیر آمیز می‌دهند یا به اصطلاح به پرخاشگری ابزاری مبادرت می‌ورزند اما اگر طرفداران اشیایی به سوی بازیکنان تیم حریف پرتاب یا نزاع فیزیکی کنند، آنگاه گفته می‌شود، مرتکب خشونت فیزیکی شده اند. ( محسن تبریزی، 1383: 281 )حال اگر طرفدارن یک تیم، اتاقی خلاف میل شان  منند خطای بازیکن تیم حریف روی بازیکن تیم محبوبشانیا تصمیم گیری داور به زیان تیم مورد علاقه روی دهد و رفتار اعمال پرخاشجویانه و خشونت آمیز از خود بروز دهند، آن گاه مرکتب پرخاشگری بازیابی شده اند. این نوع پرخاشگری نیز می‌تواند کلامی با فیزیکی باشد

3- خشونت[9]

خشونت را می‌توان اعمال یک نیروی فیزیکی بر یک شی یا یک فرد یا یک گروه اجتماعی که به قصد یا بدون قصد سبب زیان یا تخریب دیگری شود، تعریف کرد

در این تعریف بعد روحی- روانی خشونت نادیده گرفته شده است و خشونت از لحظه شروع یک عمل فیزیکی مود توجه بوده است اما نه فقط این عمل می‌تواند نوی فشار و تهدید روانی و به همان اندازه و شاید مخرب باشد بلکه وجود پتانسیل خشونت نیز به نوبه خود می‌تواند به صورت یک فشار روحی خشونت برانگیز عمل کند

همچنین خشونت را به معنی استفاده از زور برای آسیب رساندن، کشتن و دیگر رفتارهای سوء نیز تعریف نموده اند

دامنه مفهومی خشونت می‌تواند از تهدید کلامی تا کشتن آدم ها را در برگیرد.         ( Thomson, 2004:18 ) جان هافمن و همکاران به نقل از واینر[10]، زان[11]  و ساجی[12]  خشونت را چنین تعریف می‌کند

کاربرد نیروی فیزیکی یا تهدید به کاربرد آن به نحوی که بتواند لطمات جسمی یا معنوی به شخص یا اشخاص وارد آورد. در این موارد، خواست و رضایت فرد یا افراد دیگر یا ملاک نیست و یا اینکه این عمل علیرغم میل آنان به منصه ظهور می‌رسد.          ( افتخاری، 1379: 46 به نقل از Hoffman, 1998: pp.289-290 )

خشونت را می‌توان وارد کردن نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، یک فرد یا یک گروه به نهاد فردیا گروه دیگر دانست. از این رو خشونت همواره در برابر میل اراده و آزادی قرار می‌گیرد و به نوعی حدود آنها را تعیین می‌کند.                    ( Cambell, 1998 )

بعضی از صاحب نظران خشونت را هر عم متنی بر تهاجم و تجاوز فیزیکی، شفاهی و غیر کلامی نیز تعریف نموده اند. ( Bredmeier, 1993 ) و لذا می‌توان گفت، خشونت به معنی تهاجم فیزیکی خود می‌تواند برای اعمال کنترل یا در صورت از دست رفتن کنترل مورد استفاده قرار گیرد. خشونت می‌تواند علیه حیوانات و اشیاء به کار رود

4- خشونت ورزشی [13]

خشونت ورزشی عبارت است از: رفتار و کنشی که خارج از قواعد و هنجارهای ورزشی روی می‌دهد و هدف آن آسیب رسانی است و این نوع رفتار ارتباط مستقیمی با اهداف رقابتی ورزش ندارد. ( Tery and Jakson, 1985 )

رفتارهای دلالت بر خشونت ورزشی می‌تواند شامل تحقیر، اهانت، دشنام و توهین یا تلاش برای آسیب فیزیکی باشد. در هر مورد، هدف از رفتار آسیب رساندن به دیگری / دیگران، یعنی تحمیل درد و رنج به شکل فیزیکی یا روحی – روانی است

مع الوصف خشونت ورزشی فرآورده ای اجتماعی تلقی می‌گردد که با الهام از عوامل مختلف اجتماعی در عرصه های گوناگون کنش اجتماعی جلوه گر می‌گردد

انواع خشونت

[1] Sociology of Sport

[2] Sport

[3] P.wiss

[4] Nixon

[5] aggression

[6] fraus Tration

[7] non-emoional

[8] task-oriented

[9] Violence

[10] Weiner

[11] Zahn

[12] Sagi

[13] sport violence


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله خلاصه ای از تاریخ پاراگلایدر در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خلاصه ای از تاریخ پاراگلایدر در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خلاصه ای از تاریخ پاراگلایدر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خلاصه ای از تاریخ پاراگلایدر در word

خلاصه ای از تاریخ پاراگلایدر:  
پاراگلایدر در ایران:  
.‏پاراگلایدر در آینده:  
معرفی سایت های پرواز موجود در ایران:  :‏  
سـایـت پـروازی.  
نـوع پـرواز  
دستــرسـی .  
سـایـت پـروازی  
نـوع پـرواز.  
دستـرســی  
سـایـت پـروازی  
نـوع پـرواز  
دستـرســی .  
سایت پروازی لواسان کوچک  
دسترسی  
سایت آموزشی تلو  
محل دسترسی  
انواع پاراگلایدر:  
چگونه بال مناسب را انتخاب کنید؟  
هواشناسی در پرواز:  
لوازم و شرایط مورد نیاز جهت یک پرواز عادی:  
رشته های پرواز پاراگلایدر:  
از مشهورترین خلبانان آکرو به ذکر چند نفر اکتفا می‌نمائیم:‏    
رکوردهای جهانی:‏ ‏  
مایک کونگ کیست ؟  
کاسپـر هینــی فاتــح ایکـــس آلـــپ  

خلاصه ای از تاریخ پاراگلایدر:

توسعه و گسترش ورزش پاراگلایدر مانند بیشتر هواپیماها در ابتدا کند و آهسته بود، ولی در رابطه با پاراگلایدر اینطور نیست چون بعد از مدتی نمادی از تلفیق ذوق ورویاها، باعث شد نظرات وتجارب گوناگون پروازی کنار هم جمع ودست به دست هم داده تا بتوانند این ورزش با شکل کنونی اشت را به مرحله ظهور برسانند البته آغاز کار این عمل چندان خوب و آسان نبود و آن مانند سایر صنایع هوائی در ابتدا کاربرد نظامی پیدا کرد .در جنگ جهانی ،من مسئول توسعه وتحقیقات علوم نظامی وفن آوری دررابطه با تسلیحات از جمله زیر دریایی بودم در آن زمان تنها مشکل ما عدم دسترسی به نوآوری و حیات فنی خوب امروزه علوم الکترونیک درهدایتهای آبی وکارائی کم ابزارها در صنعت بود که پیشرفت امور را کاهش می داد دراین زمینه بدانید اگر ضمن کار نتوانید مسیر را بیابید عدم توانائی در جهتت یابی چندان عمل ساده ای نیست دراین مواقع برای نجات و رهائی از مخمصه بایستی به خود اعتماد به نفس داده و شجاعت را حفظ کنید بدین جهت برای ایجاد عزم راسخ در رویارویی با مشکلات مهارت یدک کشی بال وچتر نجات بر پشت خلبان در ارتفاع گسترش یافت.متاسفانه مانسبت به دیده بان تنهای مستقر در سکوی چوبی بزرگ بالای دکل کشتی فقط می توانیم تصور کنیم که در آنجا لذت می برد ولی  درآن دوران میان دریا وقتی که  چشمان وی او را از نزدیک شدن دشمنان آگاه ساخته و به اعلام خطر وامی داشت مواقعی بود که باعث هیجان و شیرجه زدن وتقلای وی در آب می شد بنابراین متوجه می گردیم که عامل ترس در پرواز شجاعت واعتماد به نفس خلبان را از بین می برد
بعد از اولین جنگ جهانی تمرین یدک کشی برروی زمین بوسیله چترهای نجات رایج و درآلمان وهلند رشد محسوسی در کارها را حاصل ساخت جنگ جهانی دوم اینگونه تمرینات خاتمه یافت ولی بعد از پایان آتش این جنگ خانمان برانداز بیشتر از یک هزار پایگاه هوائی دراروپا وامریکا تعطیل شد این امر باعث گردید مکانهای رها شده پرواز هواپیماها فضاهای مناسبی برای عملیات روز افزون یدک کشی چترهای نجات گردد.تامقصد هنوز راه بسیاری در پیش بود اما به هر حال موضوع بکارگیری چترهای نجات ضرورت استفاده از قوه نیروی کشش جهت تولید نیروی برآ را به وجود آورد ولی گذشته از این در عملیات تمامی آنها قابلیت هدایت خوبی نداشتند بطوری که عمل رها سازی طناب چندان مثمر ثمر نبود. پس از مدتی  چترهای پیشرفته تری ظهور کردند این نوع چتر جدید با سبکی جدید با ساختمانی دوکی شکل وتحت فرمان طراحی شده بود که بخشهای میانی بزرگتر آن جهت پیشروی به سمت جلو وتولید نیروی برآ و به دست آوردن سرعت به شکل خاصی بریده و درآورده شده بود آنها تااواخر سالهای 1950توسط شرکت های سازنده چترهای نظامی رواج داشتند و این امر باعث شد ورزش چتر بازی تغییر اساسی یافته وعملیات یدک کشی با آن به کار گرفته شود.چترهای پیشرفته بر خلاف نوع مرسوم که حرکت  نزولی تقریبا عمودی را داشتند به ازای هر 30سانتیمتر افت با 2/5پا پیشروی به سمت مقابل می سریدند که به علت سرعت کم و وجود نیروی کششی شرائط مطمئن و بی خطری را در عملیات حاصل می ساخت و این عامل باعث گردید سواری با چتر توسط قایق بر فراز آسمان سواحل زیبای جهان فرصت خوبی برای تفریح گردشگران در استفاده از تعطیلاتشان گردد. گام بعدی تکامل توسط سازمان هوائی ناسا برداشته شد آزمایشات آنان در غالب ساخت موشک راه گشایی شد تا امکان طراحی های گوناگون در زمینه چترهای قابل هدایت ازجمله بالهای روگالو فراهم گردد این تحقیقات خیلی زود به شکل جدید بالهای مثلثی و چترهای دارای هوای کوبشی ادامه یافتند و عامل محرکی در پیدایش ورزش جدید پاراگلایدر گشتند.سرانجام یدک کشی با چترهای از نوع کوبشی عامل تحریک گروهی شد که اتحادیه هوانوردی انگلستان را اوایل سالهای 1970در کوتاهترین مدت تشکیل دهند و چون طبیعتا با همان حالت یدک کشی و طی مسیر ثابتی د رارتفاع کارمی کردند ورزش خود را هوانوردی تحت فرمان نامیدند به هر حال رقابت درزمینه شجاعت و توانائی های فردی خیلی زود باعث تصویب آئین نامه و قوانین پروازی و لزوم اجرای آن را باعث گشت و شناوری در آسمان و سرازیری به سمت زمین برای بالا بردن مهارتهایشان ترغیب ساخت. مشکل کار با اینگونه وسائل که به بال یا چترهای چهار ضلعی معروف بودند این بود که سرعت آنها در حین عملیات نسبتا بالا و عمل فرود را دچار نقض می ساخت طوری که احتمال آسیب دیدن هر دو قوزک پا حتمی می شد که این عامل باعث کنجکاوی و تحقیق بیشتری در دستیابی به ویژگی های خوب عملیاتی گردید.د رانگلستان جان هاربو و آندره کرولی پس از اینکه با چند آزمایش و اجرا بوسیله دویدن توانستند از روی شیب به پروازدر آیند و مبادرت به ساخت چتر نجات چهار ضلعی نمودند اما تا صورت واقعی پیدا کردن پاراگلایدر امروزی هنوز راه بسیاری در پیش بود ولی این آزمایشات اولیه جان هاربو را به یکی از اولین خلبانهای آزمایشی و سپس سازنده و مربی پاراگلایدر مبدل ساخت شاید نام اولین شخصی که با موفقیت توسط اندام پا عملیات پاراگلایدر را اجرا کرد در گذران تاریخ فراموش شده باشد به هر حال طولی نکشید که جسارت و ماجراجوئی آنها را در یافتن شیبی که بتواند خواسته هایشان را ارضاع کند به انجام آزمایشات متعدد پروازی واداشت به همین دلیل بود که دراواسط سال1980 آئین نامه و قوانین پروازی وضع شد و تولد ورزش جدید را خبر داد که آن آغاز پرواز پاراگلایدر بود

پاراگلایدر در عصر حاضر:


امروزه ما در آموزش و روش عملیات با پاراگلایدر تجربه و آشنایی زیادی پیدا کرده ایم پیشگامان نخستین در اجرای پرواز جهت دوری از درختان و سایر عوارض ناخوشایند می بایستی برای پایداری مشکلات بسیاری را پشت سر گذارند که در حال حاضر برای کمک به پیشروی شما در پرواز و ایجاد تحسین تماشاگرانی که برای خلبان ورزیده ابراز می کنند مدارس و باشگاه هایی دائر شده است تنها راه معقول برای لذت بردن از پرواز شرکت در کلاسهای معتبر است تا در مهارتهای اولیه تسلط یافته و گواهی نامه سطح مقدماتی از اتحادیه پاراگلایدری امریکا را کسب نمایید این مرکز هماهنگ کننده امنیت و امور پروازهای ورزشی در قاره امریکای شمالی است و مرکزی برای ارائه اطلاعات قابل دسترس و مفید درباره مربی میزان آموزش مجوز تاسیس باشگاه امکانات مرسوم ارتباطی و قوانین این رشته ورزشی جهت افراد علاقه مند می باشد.در اروپا نقش مردمی ساختن ورزش های هوائی را پاراگلایدر به عهده گرفته است که بی شک به طور یکسان در سراسر جهان گسترش خواهد یافت در حال حاضر اکثر دوستداران پرواز از ارتفاعات بلند پس از طی مسیرهای طاقت فرسا و رسیدن به بالای کوه برای پایین آمدن از قلل مرتفع مانند فوجی در ژاپن و اورست در هیمالیا پاراگلایدر را به کار برده اند. گستردگی امکانات برای یک خلبان مبتدی پاراگلایدر فراوان است که شامل آموزش و فروش وسائلی  در رابطه با صعود ،فرود ،اوجگیری،پروازهای آموزشی دو نفره،عکس برداری هوائی، یدک کشی و برگزاری مسابقه برای رقابت ها می باشد

 پاراگلایدر در ایران:

این ورزش از سال 1992 میلادی (1372 . ش) توسط حسن سعیدی و اُبهی به ایران راه پیدا کرد. این دو، که از گذشته در رشته هنگ گلایدر تجربه داشتند، (هنگ گلایدر از دهه 1970 در ایران وجود داشت) و در هواپیمایی کشوری کار می‌کردند، دوره آموزش کایت موتور دار ، را در کشور استرالیا گذراندند و در این سفر با وسیله جدیدی به نام پاراگلایدر آشنا شدند.در هنگام بازگشت به ایران، با دو دستگاه پاراگلایدر، به ایران وارد کردند‌ و آموزش این ورزش را، البته با وسایل و لوازم قدیمی، آغازکردند.‏ ‏طی این مدت علاقمندان به فراگیری پاراگلایدر، افزایش یافتند. بین سال‌های 1993 . میلادی / تا 1995 . میلادی /‏ توریست های خارجی آشنا با پرواز پاراگلایدر طی پرواز روی سایت با خلبانان ایرانی آشنا شده و تجربیات خود را در ‏اختیار آنها قرار می دادند.تا آن زمان فضای پروازی در ایران گستردگی زیادی نداشت، پس از آن فرهاد میر آخوری که آموزش پرواز را در آمریکا دیده بود در سال 1994 میلادی ‏(4 -‏ ‏1373 ش ) به این ورزش جنبه علمی می‌دهد. ولی پرواز در ایران با این وسیله هم‌چنان به معنای سُرِش ساده بود. طی این مدت (تا سال 1995میلادی)تعداد خلبانان و مربیان بیشتر می شود. البته مربیان اکثراً در سطح مبتدی تدریس می‌کردند

پاراگلایدر در آینده:


هیچ کس نمی تواند به عاقبت دلخواه یک ورزش یا کاری یقین کامل داشته باشد بنابراین برای ما هم این چنین است به هر حال با بهره جوئی از تجربیات ساخت و فن آوری دیگرورزشهای هوائی مثل هواپیمای یک باله بی موتور ، بالهای مثلثی  و پرنده های فوق سبک که آنچنان شهرتی ندارند شاید بتوانیم تصویر خوبی از آینده این ورزش داشته باشیم بدون شک پیشرفت روز افزون صنایع هوائی کارایی بال ما را افزایش می دهد و درمیان تنوع و گوناگونی طرح های شگفت انگیز و ساختهای هوایی امروزی و بالهای تکامل یافته و نو ظهور که با خصوصیتهای ویژه ای طراحی شده اند بهره های فراوانی خواهیم برد.شاید رمز موفقیت در پیشرفت خلق و سائل بهتر تولید نیروی برآ یا بال هایی به مراتب کوچکتر با طراحی جهت افزایش سرعت در آنها می باشد تا امنیت پروازمان را بالا برده و بتوانیم در جریان باده های زیاد به آسودگی ادامه مسیر دهیم .نکته قابل توجه دیگردر ساختمان این وسیله وسعت زیاد با حجم کم و جلیقه صندلی مخصوص هدایت است که خلبان درمحل نشیمن می تواند با تغییر محل ثقل خود به وسیله تحریک بندهای تعلیق اصلی جلوی یا عقبی زاویه حمله را عوض کند تمام این ابداعات بطور کامل آزمایش خود را گذرانده ودر ساخت بالهای امروزی به بهترین شکل اعمال شده اند که این سعی و کوششها خود نوید دهنده تغییرات و تکامل بیشتر آنان در آینده است نمونه های دیگری که امکان پیشرفت و توسعه بیشتری برای آنان وجود دارد نمونه بالهایی است که جهت بالا رفتن درمحوطه وسیع از نیروی موتور مستقر در پشت خلبان پاراگلایدر و روش های مختلف یدک کشی استفاده می کنند که شاید تا به حال به فکر کسی نرسیده باشد و بسیار واضح است این ورزش تابه دست آوردن نهایت ایمنی به رشد خود ادامه خواهد داد. پروازهایی می توانند به نحو مطلوب میسر گردند که منطبق بر قوانین هوائی باشند اگر خلبان پاراگلایدر در مورد آنها بی توجهی کند و حریم هوائی مناطق خاص یا مکانهای عمومی را به واسطه حرکات ناشیانه رعایت ننماید خودمان را چسبیده به بال بر روی زمین خواهیم یافت لذا برای جلوگیری از این گونه حوادث بایستی نکات ایمنی و رایج هوائی را دنبال کنیم و برای داشتن پروازی خوب و مستقل خودمان را با آن قوانین هماهنگ و در آسمان رعایت نمائیم

آشنایی بیشتر با پاراگلایدر:

ممکن است به ورزش پاراگلایدر هنوز تا اندازه ای ظن و گمان بد داشته باشید که آیا این تفریح خطرناک است یا خیر؟ آ یا د روضعیت مناسب جسمانی قرار دارید؟ آیا دارای وسیله مناسب پروزای هستید؟ که طبیعتا اینگونه سئوالات برای اطمینان، معقول و عادی هستند.عامل خطرناک در بیشتر رشته های ورزشی، اضطراب و تصورات بیش از حد فشارهای روانی قبل از شروع رقابتها هستند.واقعیت این است اگر شما در مسیر عزیمت برای پرواز باشید ممکن است بخاطر فشارهای روانی قبل از کار مشکل پیدا کنید پس می توان گفت الان شما در حال پرواز هستید که دچار آشفتگی شده اید به هر حال مااین حقیقت را که فن هوانوردی به طور کلی حرکات ناشیانه یا بی پروا و احمقانه را پذیرا نیست از نظر پنهان نمی داریم و برای خلبانانی که سخت به فکر انجام عملیات مخاطره آمیز در آسمان هستند تکرار بسیار عبارت خوب و مفید ورزش پاراگلایدر، آن اندازه اینکه شما بخواهید سالم است را توصیه می کنیم چون اگربخواهید می توانید کمترین خطر را در پروزا داشته باشید.لوازم فیزیکی ورزش پاراگلایدر چندان زیاد نیست و وزن اقلام آن کمتر از یک کیف گلف است و نیروی لازم حمل آن نیز کمتر از توپهای فوتبال است یقینا در دوره آموزشی برای عملیات لازم است به بالای تپه بروید و پرواز را با عزمی راسخ انجام داداه و به محوطه پائین درمحل فرود برسید فراموش نکنید زمان اجرای عملیات را یادداشت نمائید چون اگر سختی انجام این مراحل را بتوانید تحمل کنید تمامی آنها نشانگر این است که قادر به عملیات هستید. همیشه این سوال مطرح است که آیا همه می توانند پرواز کنند یا نه ؟ جواب خیر است چون ورزش پاراگلایدر ویژگی خاص خود را دارد که اگر عوامل سه گانه در آن تغییر کنند جهت یابی فضائی مقدور نخواهد بود زیرا اکثر مردم در جرات و جسارت و اعتماد به نفس چه کم و چه زیاد توانایی کافی را ندارن د و دچار ضعف هستند آدم بسیار خجالتی هیچگاه اراده گام نهادن بر پهنه آسمان را نمی تواند پیدا کند برای اینکه ویژگی جسارت هیچگاه با نیروی احساس هماهنگی ندارد و عدم اراده مانع تربیت یک خلبان قدرتمند و توانا است و شخص دارای چنین وضعیتی نباید در عرصه ورزش پاراگلایدر وارد شود. به هر حال در اکثر فضاهای باز و مناسب عملیات پاراگلایدری می تواند بی خطر و جالب باشد ما به شما پیشنهاد می کنیم شک و دودلی را کنار بگذارید و به اجتماع خلبانان شناور در آسمان که به ورزش رنگارنگ ما رونق بخشیده اند بپیوندید و لذت ببرید

 

معرفی سایت های پرواز موجود در ایران:

به علت سابقه کم رشته پاراگلایدر در ایران و نیز نبودن امکانات کافی، هنوز بسیاری از نقاط ایران که احتمالاً مناسب پرواز هستند بررسی نشده اند. در این جا به معرفی شهرها و نقاطی در اطراف آنها که قابلیت پرواز با پاراگلایدر را دارند بسنده می‌کنیم. باشد که با تلاش بیشتر اطلاعات گسترده تری در اختیار علاقمندان قرار دهیم.‏
در حال حاضر سایت های قابل پرواز و مناسب گلایدر در ایران عبارتند از:‏

نـوع پـرواز

در این سایت پرواز های معمولی و عموما برای تفریح و سرگرمی صورت می گیرد و هیچ محدودیت فصلی نیز برای پرواز وجود ندارد . در زمستانها که سایتهای دیگر پر برف هستند ، این سایت بهترین مکان برای پرواز به شمار می رود

دستــرسـی
برای رسیدن به محل پرواز وانت هایی در پایین سایت مستقر هستند که در قبال دریافت وجه ، شما را به بالای سایت می رسانند

سـایـت پـروازی امـامـزاده هـاشـم
در جاده هراز ، پس از عبور از آبعلی به گردنه ای می رسیم به نام امامزاده هاشم . اغلب خلبانان زبده و با تجربه این سایت را برای پرواز انتخاب می کنند . میسر امامزاده تا آنتن  برای خلبانانی که خواهان تمرین در  پروازهایی با مسافت طولانی هستند این سایت بسیار مناسب است

نـوع پـرواز
پرواز ترمال در این سایت به وفور انجام می شود ولی در بعد از ظهرهای تابستان ، پرواز ترمو دیواره که گاه ساعتها به طول می انجامد بسیار دلپذیر است . پرواز های فرا منطقه ای نیز در این سایت به راحتی انجام پذیر است

دستـرســی
تمامی جاده به غیر از مسافت خیلی کوتاهی آسفالت است . دسترسی به این سایت با هر نوع خودرویی امکان پذیر است . از اواسط آبان ماه به علت بارش برف با ده دقیقه پیاده روی می توان به بالای سایت رسید

سـایـت پـروازی آبـسـرد

سایت آبسرد یکی از بهترین سایتهای پروازی تهران است . وجود دشت وسیعی در روبروی منطقه پرواز زیبایی منطقه را دو چندان کرده است . بلند شدن از ارتفاع 500 متری و 700 متری در این منطقه امکان پذیر است

نـوع پـرواز
معمولا در این سایت پروازهای ترمال و ترمو دیواره انجام می گیرد . ندرتا پرواز دینامیک نیز صورت می گیرد

دستـرســی
تمامی جاده از دماوند تا ده چنار شرق آسفالت می باشد ، فقط مسیری که به سمت دریاچه تار می رود خاکی است . برای رسیدن به بالای این سایت وجود خودرو دو دیفرانسیل الزامی است . با خودروی سواری نیز می توان بالا رفت که عموما ترجیح می دهند این کار را انجام ندهند . در سایت آبسرد با بارش اولین برف سنگین مسیر برای عبور و مرور خودرو ها بسته می شود

سایت پروازی لواسان کوچک


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله تنبیه بدنی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تنبیه بدنی در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تنبیه بدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تنبیه بدنی در word

مقدمه  
چکیده تحقیق  
رهنمودها و سفارشات دینی  
لزوم شناخت تفاوتهای فردی و جلوگیری از آموزشهای غلط  
ناسازگاریها و انگیزه‌های آن در خانه و مدرسه  
نبود اتاقهای مشاوره و مشاور  
اثرات سوء تنبیه بدنی و علل بکارگیری تنبیه  
نتیجه‌گیری  
پیشنهاداتی در امر تربیت  
زیرنویسهای این تحقیق  
فهرست منابع و ماخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تنبیه بدنی در word

1- قرآن کریم

2- نهج‌البلاغه

3- تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی، نوشته احمد فهری، تهران 1362، (بخش عمده این کتاب خلاصه کتاب منیه المرید است)./

4- روانشناسی تربیتی، مولف دکتر محمدپارسا، ناشر موسسه انتشارات بعثت، چاپ دوم، زمستان 1371

5- مجموعه بحث‌ها در زمینه خانواده و تربیت کودک، مولف دکتر علی قائمی امیری، مرکز انتشارات دار التبلیغ اسلامی، شهریور 1355

6- تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی و روشها)، تدوین محسن شکوهی یکتا، کتاب مراکز تربیت معلم، کد 1000، چاپ 1367

7- اسلام و تعلیم و تربیت (بخش دوم: تعلیم)، مولف دکتر سید محمدباقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

8- تربیت در نهج البلاغه، مولف دفتر نشر امام (ع)، ناشر اداره کل امور فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

9- نشریات آموزشی، تربیتی پیوند، انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران، سالهای (1372، 1373)

10- روانشناسی معلم مبتنی بر تیپ شناسی پروفسور کریستیان کازل مان، نگارش دکتر سیمین مصطفوی رجالی، چاپ دوم مهرماه

11- روانشناسی کودکی و نوجوانی، مولف محمدعلی احمدوند، از انتشارات آزمایش متون درسی (دانشگاه پیام نور)

12- ادبیات کودکان، نوشته دکتر علی‌اکبر شعاری‌نژاد، انتشارات موسسه اطلاعات، چاپ 1364

13- اصول و فنون مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش، تالیف احمد صافی، از سری کتب درسی مراکز تربیت معلم

14- بچه‌ها را چگونه تربیت کنیم؟ مولف حسین کاظم زاده ایرانشهر، از انتشارات شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شرکاء، تهران 1338

مقدمه

«; یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی را در تربیت کودکان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد

امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد

و کل نظام آموزش و پرورش، در حقیقت نظامی است تربیتی که امروزه روی فرد انسانی پیاده می‌شود و این انسان با صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی که دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی است که تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود

شناخت، تنها از راه مطالعه چند کتاب با چند مورد خاص پیدا نمی‌شود، بلکه به ممارست و عمل نیاز دارد. و تربیت (آموزش و پرورش) با کوشش برای تغییر رفتار فرد، هنگامی و در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مربی، اعم از مادر و پدر و معلم موضوع تربیت را درک کند و او را انسانی بارآورد که لازمه یک جامعه ایده‌آل باشد

انسان شدن یا به خصایص انسانیت دست یافتن و آراسته شدن جز از راه «تربیت سالم» امکان ندارد. تربیتی که به کلیت رفتار انسان توجه دارد و بهره‌مندی از زندگی سالم را هدف عمده خود تلقی می‌کند. تربیتی که امروز انسان را فدای آینده نمی‌کند بدون این که از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد

البته نباید از نظر دور داشت که نهاد آموزش و پرورش از نظر تربیتی پس از خانواده قرار دارد. همچنان که از دیدگاههای متفاوت و مستند علوم زیستی- تربیتی از جمله روانشناسی، تربیت اولیه کودک و خودآدمی در محیط خانواده پایه‌ریزی می‌شود که بعد از آن طبعاً وارد خانه دوم یعنی مدرسه شده و بعد به اجتماعی بزرگتر از هر دو اجتماع قبلی به نام جامعه قدم می‌گذارد

پس خانواده به عنوان نخستین گروه راهنمایی – تربیتی، با دوام‌ترین عاملی است که در رشد شخصیت تاثیر می‌گذارد. تاثیر خانواده بخصوص در شیئی اولیه کودک نقش‌پذیری بیشتری دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است. کودک در محیط خانوادگی خود و به وسیله آن با زندگی جمعی و فرهنگی جامعه خود آشنا می‌شود

به طور کلی، فرهنگ و ماهیت زندگی خانواده، روابط والدین با یکدیگر و با فرزندان، سن و روابط فرزندان با یکدیگر موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، افکار و عقاید و آداب و رسوم متداول در خانواده، در رشد و تکامل روانی و شخصیت فرد موثرند. در این اثنا و در همان هنگام که احتمالاً فکر می‌کنیم خانواده‌ها مطمئن‌ترین مکان برای تربیت سالم هستند؛ از همین مکان امن و مطمئن فرزندانی بیرون می‌آیند که هر چند وارد مدرسه می‌شوند و تحت تربیتی اصولی‌تر قرار می‌گیرند ولی اندرون تاریکی از بار غم و اندوه و مشکلات با خود به محیط مدرسه می‌آورند که اگر خوب جهت داده نشوند احتمالاً خسارت جبران ناپذیری را به پیکره خود، مدرسه و در نهایت یک نظام تربیتی تدوین شده وارد سازند. مشکلاتی که حاصل دیده‌ها و شنیده‌های خود دانش‌آموز از اعمال و رفتار والدین خود می‌باشد و او تا مرحله ورود به فضای دیگری غیر از خانه آنها را لمس کرده و تحت تاثیر نقاط منحنی آن مسائل قرار گرفته است

به طول کلی، طبقه‌بندی مشکلات نوجوانان- از بدو ورود به دوره راهنمایی تحصیلی تا اواسط دوره آموزش متوسطه- بر حسب اهمیت و فراوانی عبارتند از

روابط خانوادگی، مشکلات مادی، مشکلات مدرسه‌ای، معلمان، روابط با جنس موافق و مخالف، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، مشکلات سازشی و غیره که عواملی از جمله: ترس، نگرانی، کم رویی، خشم، حسادت، احساس حقارت، اضطراب، ناکامی، تعارض و ; را سبب شده که پیامدهای حاصل از این مشکلات و عوامل به عنوان بخش عمده‌ای از معضلات، مدارس‌ ما را درگیر مسائل پیچیده رفتاری و تربیتی می‌کند ;

در حالی که یک نظام تربیتی سالم معتقد است که انسان وقتی می‌تواند از سعادت واقعی هر دو جهان برخوردار شود که دست و دل و مغز او هماهنگ تربیت یابند و او از بدن سالم، عاطفه سالم و فکر سالم بهره‌مند گردد

مولانا می‌فرماید

هر کسی از ظن خود شد یارمن
سر من از ناله من دور نیست

وز درون من نجست اسرار من
لیک چشم و گوش را آن نور نیست

علاوه بر شناخت هر یک از دانش‌آموزان، آگاهی به عواملی که رفتار آنان را نیز برانگیخته است ضروری می‌نماید. و لزوم دستیابی به این آگاهی، پرداختن به درون و اسرار ناگفته خود دانش‌آموز است که وظیفه‌ای است بس خطیر و حساس که توجه مربیان ومسئولین تربیتی مدرسه را می‌طلبد

زیرا با نفوذترین و محبوبترین فردی که می‌تواند در این مرحله حساس (تربیت) به فراگیر کمک کند، معلم است، به همین جهت دانش‌آموزان، معلم را به عنوان یک الگو می‌پذیرند و از رفتار و گفتار و اخلاق خوب و بد او سرمشق می‌گیرند و خود را با وی همسان می‌سازند. دانش‌آموزان همه اعمال و رفتار معلمان و مدیر و حتی خدمتگزار مدرسه را زیر نظر دارند و از طرز برخورد معلمان با مدیر مدرسه، معلمان با یکدیگر، معلمان با دانش‌آموزان، درس می‌گیرند و از اخلاق و رفتار معلم، از طرز اداره کلاس، رعایت عدل و انصاف در نمره دادن، از وقت شناسی و رعایت نظم، از دلسوزی و مهربانی از خوشرویی و فروتنی، از دینداری و التزام به ضوابط شرعی، از اخلاق خوش و با ادبی، از خیرخواهی و نوع دوستی معلم نکته‌ها می‌آموزند. همچنین از اخلاق و رفتار و کردار بد معلمان متاثر می‌شوند و خود را با آنان همسان می‌سازند

کوتاه سخن این که شغل معلمی حساسترین و پر مسئولیت ترین شغلهاست

«لان یهدی الله بک رجلاً و اجراً خیر لک من الدنیا و مافیها» (1)

بدین ترتیب روشن می‌شود که اصلاح جامعه باید بعد از اصلاح خانواده و بعد از آن اصطلاح مدرسه، بوسیله پرورش و به کار گرفتن معلمان خوب و شایسته انجام بگیرد. که مراکز تربیت معلم و دانشکده‌های تربیت مدرس و دبیر در این رابطه مسئوولیت بزرگی را بر عهده دارند

انتظار می‌رود ارباب فضل و ادب، مربیان محترم پرورشی، گروههای مشاوره و راهنمایی، بالاخص مدیران مجرب آموزشگاهها در این ارتباط اهتمامی بسزا نموده و متوجه باشند که هر فرد دانش‌آموز که از زیر دست معلمان خارج می‌شود، مستقیماً یافته‌های خود را در اجتماعی به مرحله اجرا خواهند گذارد که معلمان نیز در آن زندگی می‌کنیم. امید که این مقدمه کوتاه قطره‌ای باشد از دریای بیکران و پر تلاطم تعلیم و تربیت اصولی و جهت‌دار

چکیده تحقیق

در تربیت، تنبیه به میزانی است که نوجوان را به خطای خود آگاه و راه آینده او را روشن کند امری ضروری است. ولی زیاده‌روی در معنی و توجیه تنبیه به نفع خود و متوسل شدن به کتک آن هم متناسب با میزان جرم خود دانش‌آموز غلط است

در فصل مربوط به تنبیه و علل بکارگیری آن بطور گذرا اشاره شده است که تنبیه همه گاه به صورت زدن نیست؛ و تازه اگر کتک زدن هم ضروری باشد باید در مرحله نهایی تدابیری اندیشیده شود برای ایجاد اتاقهای مشاوره و یا ارجاع افراد به هسته‌های مشاوره متمرکز در ادارات و یا مراکز توانبخشی و روانکاوی

و در مورد تنبیهاتی که به طریق ملامت و سرزنش صورت می‌گیرد آن هم در حضور جمع – فرق نمی‌کند در کلاس باشد و یا در جمع دبیران اتاق مدیر و یا در جمع در و همسایه ونزدیکان- نوعی افراط در تنبیه است که موجب پیدایش عقده از دبیران واولیای مدرسه و اجتماع و دلسردی از تحصیل و زندگی را موجب می‌شود

نوجوان بدین گونه یا از مدرسه می‌گریزد یا در برابر مربی و مربیان مربوطه می‌ایستد و آنچه نباید بشود پیش خواهد آمد

در طبقات پایین و فقیر جامعه رفتارها و نگرشهای نامطلوب خانواده‌ها مسائل کودکان و نوجوانان را دو چندان می‌کند. بویژه اگر تنبیه بدنی و ارضا نشدن نیازها و خواسته‌های فوری آنان همراه باشد. در این گونه خانواده‌ها چون کسب علم و معرفت هدفهای دراز مدتی را دنبال می‌کند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد

اغلب نوجوانان شهری بر اثر سوء رفتار خانواده‌ها و ناکامیهای درسی غالباً از مدرسه گریزان می‌شوند و به دسته‌های واخورده و ناباب جامعه، حتی جنایتکاران و قاچاقچیان می‌پیوندند و مسائل غم‌انگیزی را بوجود می‌آورند. و از آنجایی که خانواده یکی از اساسی‌ترین ارکان ثبات روانی شاگردان به شمار می‌آید، در واقع باید گفت که میان ناراحتیهای خانوادگی و عقب‌ماندگی درسی و خدای ناکرده گریزان بودن از خانه خود ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد

اوضاعی مانند مطلاق، میخوارگی و اختلافهای شدید خانوادگی ممکن است آنچنان موجب ناراحتی بچه‌ها شوند که نتوانند در امر تحصیل تمرکز حواس پیدا کنند. نگرش پدر و مادر نسبت به مدرسه و آینده زندگی در نگرش دانش‌آموز نسبت به درس و تحصیل تاثیر بسزایی دارد. پدران و مادرانی که درس را کاری بیهوده و اتلاف وقت تلقی می‌کنند ممکن است در فرزندانشان نیز همین قسم داوری پدید آید و در نتیجه برای آموختن و پیشرفتهای درسی هیچ گونه کوشش بکار نبرند

از نظر مسایل عاطفی نیز طفل در خانه باید احساس کند که والدین با هم خوبند و سر ناسازگاری ندارند. به تجربه ثابت شده است که اگر کودک دعوا و اختلاف والدین را ببیند، بیش از هر چیز و هر وقت امنیت خود را در خطر احساس می‌کند. او نیاز به مرکزی  دارد که در آن اضطراب و پرخاش نیست؛ تهاجم و برخورد وجود ندارد. بدین سان ضروری است که بین دو همسر درحالت، برخورد، ناسازگاری و دعوا نباشد و اگر هم هست لااقل از دید کودک مخفی باشد

در باب معلمان و مربیان نیز، همانگونه که انگیزش و روشهای آموزشی متناسب باعث پیشرفتهای تحصیلی شاگردان می‌شود، معلمان آزموده و ورزیده یا بی‌اطلاع و کم تجربه نیز تاثیری انکارناپذیر در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های درسی خواهند داشت

رفتار سنجیده و شایسته معلم است که شاگردان را به درس علاقمند و کوشا می‌سازد و از طرف دیگر بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اوست که بازده کار شاگردان تنزل می‌کند و گاهی موجب ناکامی و فرار آنان از مدرسه می‌شود

«اصولاً معلمی که با خود راحت نباشد قاعدتاً با کودک نیز راحت نخواهد بود. کشمکشهای درونی حاصل از مشکلات اقتصادی، شغلی و خانوادگی معلمان به نحوی می‌تواند روی دانش‌آموز جابجا شود و کودک معصوم قربانی تمایلات خشونت‌آمیز و تکانه‌های ناخودآگاه آنان گردد.»

در مصاحبت با اولیای دانش‌آموزان نیز هر یک از معلمان عزیز، مدیران و معاونان مربیان پرورشی و مشاوران دست‌اندرکار مدارس باید از دری وارد صحبت شوند که به ضرر شخصیتی و استعدادی دانش‌آموز تمام نشود

پس گزارش وضعیت رفتاری و درسی دانش‌آموز به ولی او از ویژگی و حساسیت خاصی برخوردار است. نباید تصور شود که نقاط ضعف فراگیر را به خانواده‌اش گفتن، گره کور مشکلات را حل و باز خواهد کرد. در حال حاضر، گرفتاریهای خانواده‌ها مجال اندیشیدن و یا توجه به مسائل دوروبر را نمی‌دهد، چه برسد به این که چند مشکل یادگیری فرزندشان را نیز به آنها اضافه کنیم و تحویلشان دهیم. بعید نیست که اکثر اولیا روی توصیه‌ها و سفارشات معلمان و مربیان آموزشگاه حساس می‌شوند و طبق همان توصیه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند که گفتیم برخی از این حساس بودنها به سرزنشهای خانواده و مسائل دیگر می‌انجامد

لازم و شایسته است طرز بیان وضعیت نوجوانان به والدین تحت پوشش خاصی صورت گیرد و احیاناً اگر از رفتار و کردار آنها نیز شاکی باشند، سعی کنند به پدران و مادران راه‌حلهایی را توصیه کنند که مثلاً اگر زیاد درس بخوانند بهتر است؛ اگر فلان رفتار خود را ترک کنند بهتر است و ; ، نه اینکه از اول صحبت شروع به انتقاد کرده و نقاط مثبت نوجوان را نیز فدای قضاوتهای شتاب زده نموده و هر تصویه کنند که چرا اینطور است و چرا آنطور نیست؛ تنبل وبی توجه است، با دیگران ناسازگاری دارد؛ همه از دست او شاکی هستند؛ چندین بار از کلاس غایب شده و صدها نقاط منفی دیگر که این عمل از یک طرف والدین را نیز از حضور و سرزدن به مدرسه دلسرد کرده و از طرف دیگر همانطور که اشاره شد برخوردهای غلط و تند خانواده‌ها را بر روی خرد نوجوان هموار خواهد ساخت

فی‌المثل، وقتی معلم و یا مربی و مسئوول آموزشگاهی با والدین در مورد نوجوان صحبت می‌کنند، خواه ناخواه پا در حریم رویاهای خانواده می‌گذراند. فرزند، چه بسا از نظر والدینش واپسین امید آنان برای یک آینده بهتر باشد

شاید به واسطه او این رویا را در سر داشته باشند که به فراوانی و وفور برسند؛ افتخاراتی کسب کنند؛ از گمنامی رها شوند و در اجتماع جایی پیدا کنند، آنچه معلم درباره دانش‌آموز می‌گوید، بر احساسات ژرف والدین و خیالات در دل نهفته‌شان اثر می‌گذارد. معلم با ملاحظه، از تاثیر کلامش آگاه است. او آگاهانه، از اظهار نظرهایی که ممکن است تصادفاً بر هم زننده رویاهای والدین باشد، پرهیز می‌کند

; و این بهترین روش است اگر همه معلمان با ملاحظه باشند!!

بیایید ارزش کار معلمی را بدانیم. هیچ چیز همپایه کار معلم نیست

همه دنیا و لذتهایش با لذات یک ساعت معلمی کردن برابری نمی‌کند

گل، خوبترین، عزیزترین و لطیف‌ترین آفریده خداست و از او خوبتر باغبان است. و معلم باغبان است

اگر انسان والاترین آفریده خداست، معلم والاترین آفریده را شکوفا می‌کند؛ راستی چه کسی پرارج‌تر از معلم ;؟

رهنمودها و سفارشات دینی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |