برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شیرخام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه در مشهد word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شیرخام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه در مشهد word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شیرخام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه در مشهد word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در Staphylococcus aureus کوآگولاز مثبت جدا شده از شیرخام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه در مشهد word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از رایج ترین عوامل شیوع مسمومی تهای غذایی باکتریایی است که به عنوان دومین و یا گاهی سومین علت مهم این بیمار یها محسوب م یگردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی ژن های کد کننده انتروتوکسین های استافیلوکوکوسی SEA و SEC در استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت جدا شده از نمونه های شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد، در طی سال های 1388 و 1389 می باشد. از 250 نمونه شیر خام مورد بررسی تعداد 46 سویه (18/4%) استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت با میانگین cfu/ml 3/5 × 105 جدا گردید. از مجموع 46 سویه جداشده، تعداد 28 سویه (60/87%) دارای حداقل یک ژن کد کننده انتروتوکسین A یا C بودند. از این تعداد، 21 سویه (75%) واجد ژن sec و 7 سویه (25%) واجد ژن sea بودند.همچنین 3 سویه (9/09%) هر دو ژن sea و sec را به همراه هم داشتند. با توجه به حضور استافیلوکوکوس های انتروتوکسیژنیک در شیر خام به عنوان یک خطر بالقوه برای سلامت مصر فکننده، تشخیص آنها و کنترل منابع آلودگی شیر باید به عنوان بخشی از استانداردهای کنترل کیفی شیر و فراورده های لبنی قرار گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید