برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: 10
چکیده:
زندگی انسان در حال شکلگیری و از لحظه حیات وابسته به ضروریات حیاتی اوست که تضمین کننده جریان حیات می باشد. با توجه به اینکه هیچ امری خارج از قلمرو مهندسی سیاسی نمیباشد مسئله تامین معاش و ضروریات حیات انسان در درون قلمرو آن ساماندهی و پرداخت ساختاری می شود. امر مهم اشتغال که ضرورت حیات انسانی توجیه کننده اهمیت اساسی آن می باشد ، مهمترین مسئله ای است که دولت باید آن را حل نماید. در این مقاله چالش ها و فرصت های نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار از دو بعد عوامل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این تحقیق میزان اشتغال دانش آموختگان دانشکده فنی حرفهای دختران و پسران استان قم را مورد بررسی قرار داده است .براین اساس نمونهی مورد نظر از دانش آموختگان آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران قم به روش کاملا تصادفی انتخاب گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموختگان آموزشکده های فنی حرفه ای شهرستان قم از سال 1386-1390 می باشد. و تجزیه و تحلیل با 108 مورد نمونه انجام شده است . دادههای به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .ودرنهایت نتایج تحقیق نشان داد که نسبت اشتغال به کار مرتبط و نسبت اشتغال به کار نامرتبط پسران متفاوت است ونیز بین تعداد ورودی و اشتغال دختران رابطه معنی داری وجود دارد و نسبت پسران اشتغال و نسبت دختران شاغل یکسان نیست.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید