برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سمپاش نرخ متغیرگامی نوین درتوسعه پایداربخش کشاورزی word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سمپاش نرخ متغیرگامی نوین درتوسعه پایداربخش کشاورزی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سمپاش نرخ متغیرگامی نوین درتوسعه پایداربخش کشاورزی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سمپاش نرخ متغیرگامی نوین درتوسعه پایداربخش کشاورزی word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 11

چکیده:

درسالهای اخیر برای نیل به اهدافی چون حفظ حیات طبیعی تنوع زیستی پایداری منابع خاک آب و حفظ محیط زیست به کشاورزی ازدیدگاه پایدار و ارگانیک نگاه شده است کشاورزی پایدار برای حصول تولید دردرازمدت و سازگار با محیط زیست برنهاده های کم انرژی و مصرف کمینه مواد شیمیایی متکی است کهنتیجه آن تولید محصول و غذای سالم تر برای انسان است کشاورزی دقیق که جدیدترین فناوری درعرصه کشاورزی می باشد براین فلسفه استوار است که برای افزایش بازده اقتصادی و کاهش آلودگی محیط زیست نهاده های کشاورزی و مواد شیمیای مصرفی همچون کودهای شیمیایی افت کشها و علف کشها دقیقا به همان میزان مورد نیاز هربخش کوچک از مزرعه بکاربرده شود کشاورزی پایدار ازاهدافی است که باید هرچه سریعتر به آن دست یافت و با استمرار آن نیاز به مواد شیمیایی گران ومخرب را کمتر کرد و این مهم با استفاده از فناوری های نوینی همچون کشاورزی دقیق و فناوری نرخ متغیر امکان پذیر است باتوجه به عدم توزیع یکنواخت علف هرز درمزرعه سمپاشی مستقیم برروی علفهای هرز برخلاف سراسرپاشی روش مرسوم علاوه برکاهش چشمیگر مصرف میزان سم میتواندنقش بسزایی دربهبود شرایط زیست محیطی و کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی ایفا نماید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید